نویسندگان

-

چکیده

پ‍‍ژوهش حاضر‎ ‎با در نظر گرفتن متغیر درگیری عاطفی به عنوان یک متغیر واسط، تأثیر عامل فرایندی ‏تغییر را بر تعهد به تغییر مورد بررسی قرار داده است.جامعه آماری مشتمل بر کلیه مدیران و ‏کارشناسان شرکت برق منطقه ای خراسان است. روش نمونه‌گیــری، تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ‏برای جمع‌آوری داده1ها از پرسشنامه ای مبتنی بر 6 متغیر در مقیاس پنج نمره ای لیکرت استفاده شد. ‏روایی پرسشنامه به روش صوری- محتوایی و قابلیت اعتماد آن با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ ‏برای هر متغیر تأیید شد. نرمال بودن توزیع متغیرها، از طریق آزمون کلموگروف اسمیرنوف تأیید ‏گردید. برای تحلیل داده های تحقیق به وسیله مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر از نرم‌افزار ‏لیزرل استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که نخست نمره تعهد به تغییر و درگیری عاطفی، متوسط به بالا ‏است. دوم درگیری عاطفی در بین کلیه متغیرهای فرایندی به جز متغیر زمان از نقش واسط بر تعهد به ‏تغییر برخوردار است. سوم این که بین دو رده مدیریتی و کارشناسی در ارتباط با متغیرهای تعهد به ‏تغییر، درگیری عاطفی، حمایت مدیریت عالی، مشارکت در تصمیم‌گیری و رهبری صفی تفاوت معنادار ‏وجود دارد اما بین دو رده مدیریتی در هیچ یک از متغیرها تفاوت معناداری به چشم نمی‌خورد. ‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of the Mediator Role of Emotional ‎Involvement between Commitment to Change ‎and Change Process Factors ‎(Case Study: Khorasan Regional Electric ‎Company)‎

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -

چکیده [English]

This research has examined the effect of change process variable on ‎commitment to change with attention to emotional involvement as a mediator ‎variable. Statistical population contained all managers and specialists of ‎Khorasan Regional Electric Company (mashhad, Iran). Randomize stratified ‎sampling was selected as a way of research sampling. A questionnaire ‎containing 6 variables based on Likert’s five scales for collecting data, was ‎used. Validity and reliability of the questionnaire were supported by face ‎validity and calculating the Cronbakh’s the Alpha´s coefficient for each ‎variable. Normality of the variables distribution was confirmed by ‎Kolmogorov – Smirnov test. Structural equations model and Path analysis by ‎using Lisrel software were used for data analysis.‎
The results of this researched show that, the level of commitment to change ‎and emotional involvement was upper than medium. Also, emotional ‎involvement had a mediator role on the commitment to change between all of ‎the process variables except the time variable. Further, there was a meaningful ‎difference between managerial level and specialist level related to the ‎variables of commitment to change, emotional involvement, support of top ‎management, participating in decision making and line leadership, but there ‎was no meaningful difference between the two managerial levels in none of ‎the above mentioned variables.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‎: Commitment to change
  • Emotional involvement
  • Change ‎process factor
  • Support of top management
  • Line leadership
  • ‎Participate in decision making
  • Time.‎