نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمانها براساس دانش زندگی می‌کنند و می‌میرند، در این میان موفق‌ترین سازمانها آنهایی هستند که از این دارایی ناملموس به‌نحو بهتر و سریع‌تری استفاده کنند. مطالعات نشان داده‌اند که بر‌خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل پول، زمین، ماشین‌آلات و غیره)، دانش در واقع منبعی برای افزایش عملکرد کسب وکار است. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می‌شود و موفقیت یک سازمان به توانایی آن در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد، به‌علاوه یکی از قابلیتهای مهم سازمانی که می‌تواند به سازمانها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر «مزیت سازمانی پایدار » ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است. از این رو، هدف مقاله حاضر بررسی نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در مزیت رقابتی دو شرکت خودروساز ایرانی است. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق نیز مدیران شرکتهای مطالعه شده می‌باشند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در این دو شرکت بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری‌ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت واضح‌تر با افزایش سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری آنها افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری شرکتهای مطالعه‌شده توانسته است تا در افزایش مزیت رقابتی آنها تأثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compelitive Advantage: The Role of Intellectual Capital and Social Capital (Two Automobile Maker Companies in Iran)

نویسندگان [English]

  • Asghar moshabaki 1
  • Behrooz Ghlichlee 2

چکیده [English]

In a knowledge-based economiy, products and companies live and die on information and the most successful companies are the ones who use their intangible assets better and faster. Researches have indicated that inverse decreasing returns of traditional resources such as land, money, machinery etc. Knowledge is realy a resource to increase business performance. From a strategic perspective, intellectual capital (IC) is used to create and enhance the organizational value, and success requires IC and the ability to manage this scarce resource controlled by a company. In addition, one of the most important organizational capabilities is social capital that can contribute to create and share knowledge in organizations and to make sustainable organizational advantage for them in comparison with their competitors.
Thus, the objective of the present descriptive and analytical research was to discuss the role of intellectual capital and social capital in competitive advantage in two automobile maker companies in Iran. Statistical community of the research consisted of supervisors, general managers and top managers. The obtained results indicated that there was a significant positive relationship between the social capital and intellectual capital in the two studied companies. Also, their intellectual capital had direct impact on their competitive advantage. However, their social capital had indirect impact on their competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual capital
  • Social capital
  • Competitive Advantage
  • Human Capital
  • Structure capital
  • Relational capital