نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری

چکیده

چکیده
اداره امور هرکشور ، براساس خط مشی های اساسی و عمومی آن کشور صورت می گیرد . خط مشی ها، برای اجراء نیازمند مشروعیت قانونی هستند و بدین لحاظ خط مشی هایی که به تصویب پارلمان می رسد را قانون می نامند . پس از آن، یکی از مراحل اصلی و مهم دیگر در فرایند خط مشی گذاری، مرحله اجرای خط مشی است. در اجرای خط مشی یا قانون، موانع و عوامل متعددی وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آنها تحقق قانون میسر نمی-شود. از این رو در تحقیق حاضر که از نوع توصیفی، پیمایشی و کاربردی است از ادبیات اجرای خط مشی و موانع اجرای آن در "ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری" استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه مدیران ارشد درگیر در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است و نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. در کل چهار دسته از عوامل تحت عنوان : موانع مرتبط با شکل و محتوای قانون، مجریان قانون، نظارت بر اجرای قانون، و ابزارها و پیش نیازها مورد مطالعه قرار گرفتند که از بین آنها تنها عاملی که در حد میانگین است شکل و محتوای قانون مدیریت خدمات کشوری است و بقیه عوامل شامل نظارت، ابزارها و پیش نیازها، و مجریان قانون به عنوان موانع مهم تحقق قانون مدیریت خدمات کشوری شناخته شده اند. سه عامل اخیر دارای اولویت یکسان و عامل شکل و محتوای قانون نسبت به بقیه دارای اولویت کمتر در ممانعت از اجرای قانون مذکور بوده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating and prioritizing the barriers of implementing the Public Services Management Law

نویسنده [English]

  • - - 2

چکیده [English]

Evaluating and prioritizing the barriers of implementing the Public Services Management Law

Countries Administration implement through basic and public policies. Policies should be proven by Parliament to become laws. After that, implementation phase is one of the most important stages in policy making process. However, there are many barriers in the implementation phase. So, public administrator should recognize these barriers and try to overcome them. This research uses the descriptive, survey, and applies research method to Evaluate and prioritize the barriers of implementing the Public Services Management Law. Considering goal, it is an applied research. Population of the study includes are senior managers engaged in Public Services Management Law implementation. The suitable sample of managers is selected at random. There are four main barriers (factors) in implementation phase: Law quality (law's form and content), executive branch of government, controlling part, and tools and requirements. The findings of the present research illustrate that all factors, unless public quality, have high negative impacts on implementing the law. In addition, this research shows three barriers including executive branch of government, controlling part, and tools and requirements are in the same situation regarding to avoid implementing the law, but law quality is in the lower priority.

Key words: policy implementation, policy implementation barriers, Public Services Management Law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: policy implementation
  • policy implementation barriers
  • Public Services Management Law