نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

بخش تجاری کشور به دلیل عقب‌ماندگی علمی و فنی و بهره‌وری پایین عوامل تولید، آمادگی لازم برای رقابت با سایر رقبا را ندارد. واقعیت آن است که در محیط فعلی، ایران فرصت اندکی برای کسب مزیت رقابتی در بخش تجارت دارد.
شکافهای عمیق در تکنولوژی، ناآشنایی با شرایط عرضه و تقاضا، درک نداشتن دقیق از رویکردهای محصول و بازار، ناآگاهی از رفتار مصرف کنندگان، ناموزونی در اتخاذ استراتژی و ساختار، اطلاع نداشتن از تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی، افزایش سطوح تجارت جهانی و... مجموعه عواملی می‌باشند که آن واقعیت را تشدید کرده است. به‌همین منظور ضرورت دارد تا برای پیشگیری از آثار منفی اینگونه عوامل یک برنامه فراگیر، منسجم و انعطاف‌پذیر جهت پوشش آن شکافها طرح‌ریزی شود.
مقاله حاضر با عنوان" بررسی آثار به‌کارگیری استراتژیهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران" به‌دنبال ارائه آن برنامه از طریق اتخاذ سیاستهای هم‌راستا برای کسب مزیتهای تجاری است.
نتایج مقاله، شواهدی را با توجه به شدت تأثیرگذاری استراتژیهای رقابتی در خصوص امکان عملی استفاده و اولویت‌بندی آن استراتژیها برای شرکتهای تجاری فراهم کرده است. با مشاهده آن نتایج می‌توان اذعان کرد که اولویت‌بندی و درجه اهمیت هر یک از چهار استراتژی رقابتی با یکدیگر متفاوت و دارای اختلاف معنا‌دار می‌باشد. به عبارتی دیگر کارایی شرکتهای تجاری تحت تأثیر هریک از این ابعاد، از خود واکنشی ویژه و متفاوت ارائه می‌کند. این به‌نحوی است که استراتژی رهبری قیمت تمام شده با اولویت اول بیشترین تأثیر را در کارایی شرکتهای تجاری دارد و در گام بعد استراتژیهای بهترین شیوه هزینه‌کردن، تمایز و تمرکز دیگر اولویتهای مهم در ارتقای کارایی شرکتهای تجاری به‌شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Effects to Make Use of Suitable Competitive Strategies on Efficiency of Commercial Companies in Iran

نویسندگان [English]

  • Behrooz Ghasemi 1
  • Abdolhamid Ebrahimi 2

چکیده [English]

Due to scientific, technical or low productivity in the commercial sector of our economy, we are not able to compete with foreign competitors. In fact, the real situation of our country (Iran) does not create sufficient opportunity for competitive commercial advantage and filling the technological gap with developed countries. Generally speaking, from the viewpoint of development, policy - makers call the current situation in the world as transitional or unstable period. In such a situation, the commercial scheme of world is changing and the business – industrial policies are changing in the international or local arenas. Therefore, in order to prevent negative consequences of this situation, developing a comprehensive flexible and complete plan is of vital importance.
The present paper intended to develop such a comprehensive plan for policy – makers in order to help the quantitative and qualitative development of contingency methods and to evaluate those companies in the stock market who have used those strategies.
The most recent studies in the field of strategic management were used in this paper to present the following hypotheses:
1) The cost – leadership strategy is the most important strategy in comparison with other competitive strategies.
2) There is a correlation between the process of competitive strategies and financial performance indicators.
The obtained results confirmed to some extent the intensity of the effect of the strategies in terms of practicable possibility of their utilization and priority of those strategies for trading companies.

Also, the findings showed that the priority and importance degree of the mentioned four dimensions in competitive strategies are significantly different to each other. Accordingly, the cost leadership is the first priority and has the most impression in the trade companies' efficiency. After that, the best cost strategy is the second preference and then distinction and concentration are next priorities which may promote the trade companies' efficiency. In other words, these strategies have impressed the indicators of financial operation and suitable adopting of those strategies crystallized in indicators of financial operations. Finally, we can express that making use of the suitable strategies and observing of restricted area of each strategy will impress the trading companies' efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive strategy
  • Cost leadership strategy
  • Differentiation strategy
  • Focus strategy
  • Best cost strategy