نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد گروه مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده این پژوهش با هدف شناخت رابطه شیوه های آموزش کارکنان(شیوه گروهی و اجتماعات یادگیری، شیوه عملی فعال، شیوه خود اقدامی و شیوه رسمی) با فرایندهای مدیریت دانش (فرایند شناسایی و کسب دانش، فرایند تولید دانش، و فرایند اشتراک دانش) در سازمان انرژی اتمی ایران انجام شد. نمونه پژوهش 328 نفر از کارشناسان سازمان و واحدهای تابعه بودند که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخت برای گردآوری داده ها استفاد شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفا کرانباخ محاسبه و مقدار آلفای استاندارد شده برای شیوه های آموزش 86 درصد و برای فرایندهای مدیریت دانش 89 درصد تثبیت شد. به منظور اطمینان از روایی ابزار پژوهش از روش کیفی استفاده شد. با جمع آوری داده ها و تحلیل آنها، یافته ها بین شیوه های آموزشی گروهی و اجتماعات یادگیری، عملی فعال، خوداقدامی و شیوه رسمی با فرایندهای کسب و شناسایی، تولید و اشتراک دانش رابطه معنادار نشان داد. بر اساس نتایج این تحقیق می توان گفت شیوه آموزشی عملی فعال بیشترین تاثیر رگرسیونی بر روی فرایند تولید دانش دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Employees Training Methods - Knowledge Management Process: A Case Study in Nuclear Industry

نویسنده [English]

  • Sadegh Shokrzadeh 1

چکیده [English]

Abstract: This study aimed to investigate the relationship as well as the impact of Training Methods on knowledge management process in Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) as a research based organization. The target population consisted of all experts in AEOI. Based on Krejcie and Morgan table, 328 statistical samples were randomly selected. Instrument for data collection was questionnaire made by researcher which the reliability level was acceptable. The result of the study shown significant relationship between training methods and knowledge management process. Based on this research, active practical method had high regression impact on knowledge creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ''Employee training
  • Training methods
  • Knowledge management''