نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

زمان‌بندی سهم به‌سزایی در پیشبرد و موفقیت پروژه دارد. این موضوع همواره یکی از مسائل مورد توجه محققان علوم مدیریت و تحقیق در عملیات بوده است. همچنین ماهیت بسیار دشوار این مسئله، علت دیگری برای توجه زیاد محققان به آن می‌باشد. بنابراین تکنیک‌ها و روش‌های خاصی برای حل این مسائل مطرح شده‌اند. از سوی دیگر تشدید تحریم‌ها از سوی بیگانگان به منظور به تأخیر انداختن زمان انجام پروژه‌ها اهمیت اتمام به‌موقع پروژه‌ها دوچندان شده است. از این رو توجه بیشتر به استواری پروژه برای مدیران پروژه موضوعیت دارد.
در این مقاله برای یک مسئله واقعی زمان‌بندی پروژه پالایشگاهی نخست مدل زمان‌بندی مقاوم ارائه‌شده و به دلیل اینکه زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع از جمله مسائل NP-Hard است، الگوریتم‌ فرا ابتکاری شبیه‌سازی تبرید برای حل این مسئله پیشنهاد شد. به منظور اعتبارسنجی مدل نیز چهار مسئله با ابعاد کوچک انتخاب و جواب‌های به دست آمده از الگوریتم‌های پیشنهادی با جواب دقیق به دست آمده حاصل از نرم‌افزار Lingo مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی کارا و همگرا به جواب بهینه می‌باشند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Robust Project Scheduling Model with Resources Constraint and Solving It by Simulated Annealing Algorithm (Part of the Project Activities of Gas Condensate Refinery in Bandar Abbas)

نویسندگان [English]

  • Mohammad-hossein Nabizadeh 1
  • Hosseinali Hasanpur 2
  • Ahmad Norng 2

چکیده [English]

 Scheduling plays an important role in the development and success of the project; this has always been one of the main issues considered in operations and management science researches. Another reason for the focus of much research into it is the difficult nature of this problem. Therefore, special techniques and methods have been proposed to solve this problem. On the other hand, in order to intensify sanctions on foreign delaying projects, timely completion of projects has been accelerated. Therefore, attention to project robustness subject to project managements. In this article, a real issue is scheduled for a robust scheduling model of a refinery project. Since project scheduling has resource constraints such NP-Hard problems, simulated annealing algorithm was proposed to solve this problem. In order to validate the model, 4 problems with small size were chosen and the solutions obtained by the proposed algorithms were compared with the exact solution obtained by Lingo8 software. The results showed that the proposed algorithm is efficient and convergent to the optimal solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Robust project scheduling
  • Robustness
  • Flexibility
  • Simulated annealing algorithm
  • Particle swarm optimizition algorithm