نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 -

چکیده

در این بررسی، تأثیر فرهنگ سازمانی و میزان تناسب اعضای هیئت علمی در دانشگاه مورد مطالعه،
در راستای تعیین پیامدهای رفتاری آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. سؤال اساسی این است
که فرهنگ سازمانی و میزان تناسب (عدم تناسب) میان اعضای هیئت علمی و دانشگاه تا چه حد
می تواند بر میزان شهروندی سازمانی و تمایل به ماندگاری آنها در راستای پرورش نیرو های انسانی
مورد نیاز، تأثیر داشته باشد؟ این مطالعه، از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و ابزار پرسشنامه باز و
بسته، برای بررسی متغیرها و پاسخگویی به این سؤال، استفاده می کند. جامعه آماری این مطالعه،
393 نفر شامل کلیه اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1385 است که
بر اساس مطالعه مقدماتی و با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای، تعداد 205 نفر از آنها به عنوان
حجم نمونه انتخاب شدند.
نتایج به دست آمده، به طور کلی تأثیر تناسب فرد- سازمان بر رفتار اعضای هیئت علمی را مورد
تأیید قرار دادند. همچنین، میان تناسب ارزشها و میزان تمایل به خروج، تناسب اهداف و میزان تمایل
به خروج و تناسب محیط کاری و رفتارهای سازمانی (تابعیت سازمانی و تمایل به ماندگاری) در
سطح معنی دار 5%، رابطه معنی داری به دست نیامد. رابطه میان نوع فرهنگ سازمانی و تناسب فرد-
سازمان نیز، مستقیم و تا حدی قوی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Person- Organization Fit and Organizational Culture on Organizational Behaviors of University Faculties in University. (Case Study: Shahid Bahonar University of Kerman)

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 1
  • - - 2
  • - - 2

چکیده [English]

This study attempts to investigate and analyze the impact of organizational
culture and degree of fit between university faculties on behavioral outcomes
in our case study. The basic question is that how much organizational culture
and degree of fit (mis) between university faculties and university could
influence the organizational citizenship behavior and their intention to remain
in university. This study uses the survey research method to answer the basic
question. The research population includes 393 individuals consisting of all of
the full time university faculties in Shahid Bahonar University of Kerman
(1385). Further, based on the pilot study and using stratified sampling method,
205 individuals were selected as sample. The results confirmed the impact of
person-organization fit on organizational behavior of university faculties.
Furthermore, no significant relationship between the values fit and intention to
remain, goals fit and intention to remain, and work environment fit and
organizational behavior (organizational citizenship behavior and intention to
remain), was found with 95% confidence level. Finally, the relationship
between the type of organizational culture and person-organization fit was
statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • Person-Organization Fit
  • Organizational Citizenship Behavior
  • intention to remain
  • university faculties