نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

با توسعه فناوری­های مبتنی بر وب 0/2 و ابزارهای مفید رسانه­های اجتماعی در سازمان­ها، نحوه عملکرد سیستم­های اطلاعاتی سازمان به جهت کسب هوشمندی رقابتی بهبود یافته است. یکی از بهترین منابع اطلاعاتی، محتوای تولیدشده کاربران در مورد شرکت، محصول و رقبا است که در رسانه­های اجتماعی به اشتراک گذاشته می­شود و شرکت­ها می­توانند با استفاده از تکنیک­های تحلیلی در کلان داده­ها از الگوی دانش پنهان در این اطلاعات بهره­مند شوند. از این رو مهمترین اهداف این پژوهش، ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 با استفاده از تکنیک متن­کاوی در وب­سایت­های رسانه­های اجتماعی و همچنین مقایسه وضعیت هوشمندی بازار 0/2 در بین دو برند امرسان و سامسونگ از طریق تحلیل­رقابتی می­باشد. روش این پژوهش از نوع کیفی و نحوه گردآوری داده­ها، بهره­گیری از مرور ادبیات، مصاحبه با خبرگان و همچنین استفاده از تکنیک متن­کاوی در میان 3860 داده­ متنی مشتریان در رسانه­های اجتماعی می­باشد. با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، 4 بُعد اصلی هوشمندی بازار اجتماعی 0/2 مشخص گردید. سپس از تکنیک خوشه­بندی برای استخراج مهمترین شاخص­ها و زیرشاخص­های مؤثر در هر یک از ابعاد، استفاده گردید که همه آن­ها به تأیید خبرگان رسیدند. به منظور بررسی مقایسه­ای وضعیت هوشمندی بازار اجتماعی 0/2 در بین برندها نیز از تحلیل احساسی کلمات استفاده شد که نتایج آن نشان می­دهد، برند سامسونگ نسبت به امرسان در اکثر شاخص­ها نظرات مثبت مشتریان را به خود جلب کرده است. درنهایت به دلیل وجود ارتباطات پنهان در شاخص­های اصلی، از روش ساختاری- تفسیری برای تعیین روابط بین آن­ها استفاده گردید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing Social Market Intelligence Framework based on web 2.0 Using Text-Mining Technique on Social Media Websites (Case Study: Competitive Analysis between Samsung and Emersun Brands)

نویسندگان [English]

  • Azim zarei 1
  • davood feiz 2
  • ghazale Taheri 3

چکیده [English]

With the development of Web 2.0 technologies and social media tools in organizations, the way of the organizationchr('39')s information systems operation has improved to gain competitive intelligence. The best sources of information in organizations is user generated content about the company, product and competitors that are shared on social media and companies can take advantage of the hidden knowledge pattern in this information by using analytical technique in big data. To this end, important goals of this study are providing social market intelligence framework based on web 2.0 Using Text-Mining on Social Media and also comparing web 2.0 social market intelligence status between Emersun and Samsung brands through competitive analysis. The method of this study is qualitative and the way of data gathering is done through literature review, interview with experts and also using text mining among 3860 customer textual data. The findings of the literature review and interviews led to the presentation of 4 dimensions of the web 0.2 based social market intelligence framework. The clustering technique was used to extract the indicators and sub-indicatores in each of the dimensions, all of which were confirmed by the experts. In order to compare the web 2.0 based social market intelligence status of brands, Emotional analysis of words was used, and the results show that the Samsung brand has attracted positive reviews from customers in most of the indicators. Finally, due to the existence of hidden relationships in the main indicators, structural-interpretive method was used to determine the relationships between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Intelligence
  • Emotional Analysis of Words
  • Social Market Intelligence 2.0
  • Social Media
  • Structural-Interpretive Modeling
  • Text-mining Technique
  1. [1] García, O., Granados, O., & Romero, F. (2018). Social Media Competitive Intelligence: Measurement and Visualization from a Higher Education Organization. In International Conference on Applied Informatics (pp. 32-44). Springer, Cham. [2] Amarouche, K., Benbrahim, H., & Kassou, I. (2015). Product opinion mining for competitive intelligence. Procedia Computer Science, 73, 358-365. [3] Shayan, A., Danaie, H., & Andami, M. (2017). The effect of using social media on the job performance of Tarbiat Modares University staff. Journal of Management research in Iran, 7(3), 135-155. [4] Jami Pour, M., Rahmati, E., Hossein zadeh, M., & Taheri, Gh. (2019). Desgining a Framework for Acquisition of Competitive Intelligence 0.2 Using Best Worst Method (BWM). Journal of Business Management, 11(3), 651-676. [5] Nasri, W. (2012). Conceptual model of strategic benefits of competitive intelligence process. International Journal of Business and Commerce, 1(6), 25-35. [6] Xue, Y., Zhou, Y., & Dasgupta, S. (2018). Mining Competitive Intelligence from Social Media: A Case Study of IBM. In PACIS (p. 313). [7] He, W., Zha, S., & Li, L. (2013). Social media competitive analysis and text mining: A case study in the pizza industry. International Journal of Information Management, 33(3), 464-472. [8] Kim, Y., Dwivedi, R., Zhang, J., & Jeong, S. R. (2016). Competitive intelligence in social media Twitter: iPhone 6 vs. Galaxy S5. Online Information Review, 40(1), 42-61. [9] Sabet Sarvestani, M., Moghbel Ba arz, A., & Afsar, A. (2019). Comparative study of structural features of Iranian automotive supply network companies (social network analysis approach), Journal of Modern Researches in Decision Making, 4(4), 60-80. [10] Degerstedt, L. (2016). Making competitive intelligence “social”: Current practices in four organizations. Available from: https://www.diva-protal.org /smash /get /diva2: 909489 /FULL TEXT01.pdf. [11] Zarei, A., Maleki, M., & Feiz, D., Siahsarani Kojouri, A. (2018). Competitive Intelligence Text Mining: Words Speak. Journal of AI and Data Mining, 6(1), 79-92. [12] Rohani, S., Zandvakili, R., & Ansari, M. (2018). Design and creation of a sticker-based recommendation system based on deep neural networks, Journal of Modern Researches in Decision Making, 3(2), 156-174. [13] Markovich, A., Efrat, K., Raban, D. R., & Souchon, A. L. (2019). Competitive intelligence embeddedness: Drivers and performance consequences. European Management Journal, 37(6), 708-718.‏ [14] Degerstedt, L. (2015). Social competitive intelligence-socio-technical themes and values for the networking organization. Journal of intelligence studies in business, 5(3). [15] Zhao, J., Wang, X., & Ma, Z. (2015). A Framework of Acquiring Enterprise Competitive Intelligence from Microblogs. Advanced Science and Technology Letter, 81, 142-146. [16] Haataja, J. E. (2011). Social media as a source of competitive intelligence in a pharmaceutical corporation. Master thesis of Aalto University. [17] Zeng, L., Li, L., Duan, L., Lu, K., Shi, Z., Wang, M., & Luo, P. (2012). Distributed data mining: a survey. Information Technology and Management, 13(4), 403-409. [18] Lau, K. N., Lee, K. H., & Ho, Y. (2005). Text mining for the hotel industry. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(3), 344-362. [19] Garant, A. (2017). Social media competitive analysis and text mining: a case study in digital marketing in the hospitality industry. [20] Shen, C. W., Chen, M., & Wang, C. C. (2018). Analyzing the trend of O2O commerce by bilingual text mining on social media. Computers in Human Behavior. [21] Xie, X., Fu, Y., Jin, H., Zhao, Y., & Cao, W. (2020). A novel text mining approach for scholar information extraction from web content in Chinese. Future Generation Computer Systems, 111, 859-872.‏ [22] Schinas, M., Papadopoulos, S., Kompatsiaris, Y., & Mitkas, P. A. (2015). Visual event summarization on social media using topic modelling and graph-based ranking algorithms. In Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval (pp. 203-210). ACM. [23] Fan, W., & Gordon, M. D. (2014). The power of social media analytics. Communications of the ACM, 57(6), 74-81. [24] Aral, S., Dellarocas, C., & Godes, D. (2013). Introduction to the special issue—social media and business transformation: a framework for research. Information Systems Research, 24(1), 3-13. [25] Osanlu, B., Khademi, S. (2017). Designing the Competitive Intelligence Model of the Organization Based on entrepreneurial vigilance. Journal of Management Science of Iran, 10(37), 127-148. [26] Basiri, M. E., Naghsh-Nilchi, A. R., & Ghasem-Aghaee, N. (2014). Sentiment prediction based on dempster-shafer theory of evidence. Mathematical Problems in Engineering, 2014. [27] Hand, D., Mannila, H. and Smyth, P. (2001). Principles of Data Mining, MIT Press, Cambridge, MA. [28] Jain, A. K., & Dubes, R. C. (1988). Algorithms for clustering data. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1988. [29] Thelwall, M., Buckley, K., & Paltoglou, G. (2011). Sentiment in Twitter events. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(2), 406-418. [30] Azar, A., Tizro, A., Moghbel, A., Anvari, A. (2010). Designing Supply Chain Agility Model with Interpretative-Structural Modeling Approach. Journal of Management research in Iran (Lecturer in Humanities), 14(4), 1-25. [31] Moshabaki, A., Zangoiinezhad, A. (2009). Designing a Competitive Intelligence Model Based on Structural-Organizational Intelligence. Journal of Business Research, 49(4), 171-197.