نویسندگان

1 دانشیار رشته مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

در این مقاله با توجه به ضرورت بحث ارزیابی عملکرد و دستیابی به تعالی عملکرد سازمانی، سعی شده با ترکیب دو رویکرد کیفی و کمّی در ارزیابی، مدلهای برگرفته از مدیریت کیفیت جامع تحت عنوان مدلهای تعالی سازمانی و مدلهای ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها، مدلی برای تعالی سازمان ارائه گردد که ضمن دارا بودن مزایای هر دو روش، معایب آنها را به حداقل ممکن برساند. در این پژوهش با بررسی مدلهای تعالی سازمانی معیارهای مناسب جهت ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی شناسایی می‌شوند و سپس همین معیارها و عناصر در رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها که بیشتر با استفاده از ورودی و خروجیهای ملموس )نهاده‌ها و ستاده‌ها)
به ارزیابی سازمانها می‌پردازد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modelling Business Excellence Through Data Envelopment Analysis (DEA)

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Saeed Safari 2

چکیده [English]

Regarding necessity of performance evaluation an business excellence achievement, this paper is trying to present a business excellence model (BEM) through the combination of two qualitative and quantitative approach to evaluation which are the models taken from total quality management (TQM) and data envelopment analysis (DEA). The model discussed covers all the advantages of the two models and reduces the defficiencies as mach as possible.
By reviewing BEMs, in this research, the appropriate crieria for performance evaluation and business excellence are identified and also applied in DEA, which by using tangible inputs and outputs evaluate the organzations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation
  • Business Excellence
  • Data EnvelopmentAnalysis (DEA)