نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشیار مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

3 استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله سعی می‌شود تا رویکرد نظامهای نوآوری و چارچوبها یا سطوح مختلف آن شناسایی و باهم مقایسه شود. نظامهای نوآوری رویکرد، جدیدی به نوآوری و توسعه فناوری است که در دو دهه اخیر توسعه و تکامل یافته است. وجه تسمیه آن با سایر رویکردهای مربوط به نوآوری در نگرش سیستمی آن است. این مقاله در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش نخست سعی شده تا چارچوبهای تحلیل مختلف موجود در رویکرد نظامهای نوآوری شناسایی و تحلیل مقایسه‌ای ‌شود. بخش دوم به دانش اختصاص دارد و انواع دانش، تعاملات ممکن دانشی و طبیعت تولید و به کارگیری دانش به عنوان پایه نوآوری بررسی می شود. در بخش سوم مقایسه ای بین سه چارچوب اصلی نظامهای نوآوری از منظر ‏انتقال دانش می‌شود و تفاوتهای هریک از این سه چارچوب مشخص می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison Knowledge Sharing and Transferring in Levels of Innovation Systems

نویسندگان [English]

  • Amir Ali Seifoddin 1
  • Mohammad Hosein Salimi 2
  • Mir Mahdi Syyed Esfahani 3

چکیده [English]

This paper tries to identify and compare the levels and frameworks of innovation systems (IS) approach. Innovation systems approach is a new approach to innovation and technology development that developed and evolved in the recent two decades. This approach is a systemic approach to innovation. Consisted of three parts, part one tries to identify and analyze the existing different analytical approaches of Innovation systems, the second part focuses on knowledge, types of knowledge, interactions between knowledge and nature of generating and using of knowledge as the base of innovation, and the third part compares three main frameworks of innovation systems from knowledge perspective to recognize differences of the mentioned frame works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Innovation Systems
  • Analytical Frameworks
  • Knowledge Interactions
  • Knowledge Transfer in to Innovation Systems