نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 1. دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

تاکنون پژوهش های متعددی در زمینه مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای ایران انجام شده است، درحالیکه آنها کمتر بر یافته ها و نتایج پژوهش های پیشین استوار بوده اند. عدم توجه به نتایج پژوهش های پیشین باعث گردیده که جمع بندی موانع و چالش های موجود در پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی در سازمانها، به درستی صورت نگیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی سطح پیاده سازی رویه های مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی ایران می باشد که برای دستیابی به آن از رویکرد فراتحلیل استفاده شده است. بدین منظور، نتایج حاصل از 19 پژوهش انجام شده در سازمانهای دولتی ایران طی سالهای 88-1381 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دهنده‌ی روند نزولی کندی در امتیاز رویه های مدیریت ارشد و رهبری، مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی استراتژیک، ساختار و فرهنگ سازمانی و مدیریت فرایندها طی سالهای 88-1381 در سازمانهای دولتی می باشد. این درحالی است که رویه مدیریت مشتری طی این سالها روندی روبه بهبود را نشان می دهد. پژوهش حاضر لزوم توجه و تاکید بیشتر در اجرای رویه های مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی ایران را نشان می دهد تا بتوان از این طریق بسترهای مورد نیاز جهت پیاده سازی رویکردهای نوین مدیریتی را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ivestigating of total quality management practices in Iranian governmental organizations between 1381-1388 usisng Meta analyses method

نویسندگان [English]

  • Ali Attafar 1
  • Saeed Fathi 1
  • Arash Shahin 2
  • Bita Yazdani 3

چکیده [English]

Up to now lots of researches have been done about Total Quality Management in Iranian organizations but most of them have not been relyed on the perviouse researches. Disregarding the perviouse results of researches causes that the study of barriers and challenges of Iranian organization have been faced with some difficulties. The purpose of the present study is investigating the level of implementation of total quality management practices in Iranian governmental organizations with Meta analysis method so the results of 19 papers within 1381 to 1388 have been analysed. The results of the Meta analysis show the descending trend of top management and leadership, human resource management, strategic planning, structure and organizational culture and process management in Iranian governmental organizations while the trend of customer principel is increasing through these years. The results of this research show that Iranian governmental organizations should pay more attention to implement the total quality management practices in order to provide appropriate context for new managerial approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total quality management
  • quality management practices
  • governmental organizations
  • Meta analysis