نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

: وجود بازاری بزرگ برای صنعت بیمه، از سویی و میزان پایین ضریب نفوذ بیمه در کشور ما از دیگر سو، موجب بهره گیری از مفهوم مدیریت زنجیره تقاضا برای کاوش در ارزش از نگاه مشتریان به عنوان عنصر کانونی مفهوم مدیریت زنجیره تقاضا، و سپس تبیین و طراحی این سیستم با استفاده از روش نگاشت علی در این پژوهش شد. مسئله ی مورد بررسی در پ‍‍ژوهش حاضر، لزوم توجه به ترجیحات و تمایلات مشتریان در بازار، به منظور کسب مزیت رقابتی و کاوش در زنجیره تقاضا برای فهم تقاضاهای مشتریان، و ترجمه آن ها به محصولات و خدمات جدید است. با توجه به اینکه مفهوم مدیریت زنجیره تقاضا همه ی فرآیندهای تقاضا را در بر می گیرد و قصد دارد که فرآیندهای محور تامین و تقاضا را در عبارت ارزش پیشنهادی به مشتری یکپارچه کند، در این مقاله سعی شده است بر مبنای رویکرد تحقیق آمیخته، یک مدل مفهومی برای تبیین مفهوم مدیریت زنجیره تقاضا در صنعت بیمه توسعه داده شود. پس از بیان موضوع پژوهش در بخش مقدمه، ابتدا مفهوم مدیریت زنجیره تقاضا تبیین شده است در ادامه فرآیند اجرایی به گارگرفنه شده تشریح شده است در این فرآیند نخست با رویکرد تحلیل کمی ارزش ازنگاه مشتریان سنجیده و در چهار بخش طبقه بندی گردید سپس بر مبنای رویکرد کیفی، با استفاده از روش نگاشت علی مدل سازی مدیریت زنجیره تقاضا انجام شده است. خروجی نهایی این پژوهش مدل توسعه داده شده مدیریت زنجیره تقاضا بر اساس نقشه ادغامی خبرگان می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing demand chain management in insurance industry with cause mapping method

چکیده [English]

existence a big market for insurance industry, on the one hand and low amount of insurance penetration, in the our country on the other hand, motivate using the concept of demand chain management to explore in value at the view of customers as a main component of DCM, and then explain and design this system with cause mapping. the problem that this research seeks to answer is behoove to attention customers preferences and tendencies in order to obtain competitive advantage, and to explore customer demand chain for better understanding of customer demands to translate these findings into new product and services. With this regard that demand chain management concept includes all process of demand and plans to integrative supply and demand process based on value proposition to the customers. In this paper has been attempt with using mixed method research approach develop a conceptual model for explanation DCM in the insurance industry. In this paper after describing research problem, DCM concept explained then research method has been proposed. In this process at the first with quantitative analysis approach value in the viewpoint of customers assessed and classified in four categories, then with qulititative approach and using casual mapping, demand chain management has been modeled. Final output of this research is developed model of DCM based on integrative map of experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand Chain Management
  • customer value
  • proposal value
  • mixed method
  • cause mapping