نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم، دانشگاه تربیت مدرس،‌تهران، ایران

چکیده

عصر کنونی، به عنوان عصر اطلاعات و یا دانایی نام گرفته است. در این عصر، فناوری اطلاعات به عنوان یک راهبرد و طرز تفکر جدید، تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است و سازمانها نیز از مفاهیم و نهادهایی هستند که به‌طور شدیدی تحت تأثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای که تصور سازمان امروزی بدون فناوری اطلاعات و کاربری آن غیر ممکن به‌نظر می‌رسد.
پاسخگویی به نیازها و انتظارهای موجود و آینده جامعه در زمینه فناوری اطلاعات شرایطی را فراهم کرده است که سازمانها برای ادامه حیات خود به ناچار ‌باید به فناوری اطلاعات روی آورده و از آن به منظور ارتقای بهره‌وری سازمانی استفاده کنند. در این میان توسعه کاربری فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی در کشور‌های در حال توسعه به‌ویژه ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا از یک‌سو به‌کارگیری و توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یک راهبرد توسعه ملی در کشورهای در حال توسعه مطرح است و از سوی دیگر، نقش گسترده دولت در اقتصاد ملی، تولید ناخالص داخلی و بازار فناوری اطلاعات اهمیت موضوع را دو چندان می‌سازد.
با این شرایط، شناسایی عوامل مؤثر بر کاربری فناوری اطلاعات برای انتخاب مسیر و فرایند مناسب جهت به‌کارگیری و توسعه فناوری اطلاعات امری ضروری است. در این راستا عوامل مدیریتی و ساختاری تأثیر‌گذار بر کاربری و نفوذ فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه برخوردارند و شناسایی این عوامل می‌تواند فرایند توسعه فناوری اطلاعات در سازمان را سرعت‌بخشد و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی را گسترش دهد.
این مقاله نتیجه یک کار میدانی با هدف شناسایی عوامل مدیریتی و ساختاری مؤثر بر کاربری فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی است. در این مطالعه تأثیر عواملی مانند مهارت فناوری اطلاعات مدیر ارشد سازمان، حمایت مدیر ارشد سازمان از برنامه‌های توسعه کاربری فناوری اطلاعات، مهارت فناوری اطلاعات مدیر ارشد فناوری اطلاعات سازمان، حمایت مدیر ارشد فناوری اطلاعات سازمان از برنامه‌های توسعه کاربری فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی مناسب بخش فناوری اطلاعات و نوع فعالیت سازمان بر میزان کاربری فناوری اطلاعات بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effective Managerial and Structural Factors on Using Information Technology in the Public Organizations:Bushehr Province

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Fani 1
  • Abdulmajid Mosleh 2

چکیده [English]

The present era is named as information, digital or knowledge era, in which information technology, as a new strategy and thought, has affected all dimensions of human life Consequently, the organizations are among those concepts that have been affected by information technology. So that it is impossible to imagine the organizations without this strategy. In order to fullfil the requirements and expectations of the society in this field, the organizations have to use information technology if they are interested in surviving. Thus, developing information technology in governmental organizations of the developing countries has special significance. It is because, from one aspect, this skill is considered as a strategy to national development of the developing countries and, from the other aspect, it is very important in terms of governments role in national economiyc, GDP and information technology markets.
There fore, knowing the effective factors on using information technology is a nessecity. In this way, knowing structural and managerial factors effecive on using information technology is of great importancece and can help the governmental organizations to use this strategy more quickly.
The goal of the present research is to recognize these effective factors in governmental organizations. Accordingly, many factors such as the chief manager of information technology,s skill and support, suitable organizational structure in information technology and the sort of the activity of the organization on using information technology were studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Using Information Technology
  • Chief Manager Support
  • Organizational Structure of Information Technology
  • Attitude to Information Technology and Attitude to the Internet