طراحی الگویی برای تعیین سطح یادگیرندگی سازمانها: شرکتهای قطعه سازی خودرو

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 -دانشجوی دکتری گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
ایجاد و حفظ مزیت رقابتی برای سازمانها در قرن بیست و یکم، مستلزم شناخت تغییرات تأثیرگذار برسازمان، چابکی و انعطاف در مواجهه با تغییرات و افزایش قابلیتها در ارتباط با تقاضاهای متنوع مشتریان است و تنها سازمانهای یادگیرنده این گونه اند.
سازمانها به منظور یادگیرنده شدن، فرایند چهار مرحله ای شناسایی و خلق اطلاعات، تعبیر و تفسیر و تبادل اطلاعات، کاربرد عملی اطلاعات/ تولید دانش و نهادینه کردن دانش را به کار می گیرند و اجرای چنین فرایندی نیازمند بستر مناسب سازمانی است. سازمانهایی که ویژگیهای خاصی را در رهبری، نیروی انسانی، طرح سازمانی، فرهنگ و مأموریت و استراتژی خود ایجاد می کنند، زمینه را برای یادگیرنده شدن فراهم می سازند.
نوآوری تحقیق در این است که سطوح یادگیرندگی سازمانها را براساس دو سنگ بنای فرایند یادگیری و ویژگی سازمانهای یادگیرنده تعیین می کند و یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکتهای قطعه سازی خودرو از نظر سطح یادگیرنده بودن با یکدیگر متفاوتند و می توان آنها را با توجه به میزان تأکید و استفاده آنها از داده، اطلاعات و دانش بترتیب به سازمانهای داده مدار، اطلاعات مدار و دانش مدار تقسیم کرد. هر سازمان با توجه به اینکه تا چه مرحله از فرایند یادگیری سازمانی را به کار گرفته است و به چه میزان ویژگیهای سازمان یادگیرنده را به دست آورده است، در یکی از سطوح یادگیرندگی سازمانها قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Determining Learning Organizations Levels: Automobile Pieces Manufacturing Firms

نویسندگان [English]

  • Asgar Moshabbaki 1
  • Vajhollah Ghorbanizadeh 2
چکیده [English]

Vajhollah Ghorbanizadeh ,Asgar Moshabbaki2

1. Ph.D. Student of Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2. Associate Professor of Management,Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Received:4/17/2005 Accept:1/7/2006

Abstract
Creating and protecting competitive advantage by organizations in the 21st century, requires identifying affective environmental changes on organizations, agility and adoption with those changes and increasing capability for answering the various needs of customers. Only learning organizations have these properties.
For being learning, organizations apply a process that includes four sub processes including: 1) identifying and creating information, 2) interpreting and transforming information, 3) applying information at work/ creating knowledge, and 4)institutionalizing of knowledge. Applying these processes requires organizational fitness and specific characteristics of leadership, manpower, organizational design, organizational culture, mission and strategies. These characteristics facilitate learning and becoming learning organization.
Innovative aspect of this research is that it provides a model that identifies learning levels of the automobile pieces manufacturing firms based on learning process and learning organization characteristics. The obtained results indicated that learning level differs from one firm to another and we can divide all organizations to three levels: 1) data oriented, 2) information oriented and 3) knowledge oriented with respect to their focus on data, information and knowledge. Considering how much learning process is applied and how much characteristics of learning organizations are obtained, each organization lays on one of the mentioned category levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Process
  • Learning Organization
  • organizational learning