نویسندگان

1 استادیار مدیریت مؤسسه آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایران.

2 استاد گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

مطرح شدن رویکردهای گوناگون در زمینه بالندگی سازمانی، این پرسش اساسی را به وجود می‌آورد که در چه شرایط سازمانی، کدام رویکرد برای ایجاد تحول در سازمان اثربخش است؟ به منظور پاسخ به این سؤال اساسی، رویکردهای تحول سازمانی، بررسی و در سه گروه جای داده می‌شوند. گروه اول، رویکردهایی است که تحول سریع و از بالا به پایین و به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی را برای دگرگون‌سازی و بالندگی سازمان لازم می‌شمرند. نمونه بارز این گروه از رویکردها، مهندسی مجدد فرایندهای کاری است. گروه دوم، رویکردهایی است که به بهبود دائم فرایندها تأکید دارند و توجه به کیفیت فراورده‌های صنعتی و خدماتی سازمان را از طریق برنامه‌ریزی بهبود کیفیت حیاتی می‌شمرند. نمونه مهم این گروه از رویکردها، مدیریت کیفیت فراگیر است. گروه سوم به تغییر تدریجی از طریق یادگیری سازمانی به منظور آمادگی سازمان برای مقابله با هرگونه تحول محیطی توجه می‌کنند. سازمانهای یادگیرنده از نمونه‌های بارز این گروه از رویکردها می‌باشند.. پس از این دسته‌بندی با توجه به شاخصهای مهم تحول سازمانی، یعنی وضعیت مالی، بازار و مشتری، الگویی برای شرایط استفاده از هر رویکرد ارائه می‌شود. براساس این الگو، پس از تحلیل مالی، تحلیل بازار و تحلیل مشتری با توجه به عوامل مهم موفقیت که در راهبرد سازمان مشخص شده، معلوم می‌شود که باید از کدام رویکردهای تحول استفاده شود تا اثربخشی بیشتری به دست آید. این الگو از طریق مورد کاویهایی که در شرکتهای ایرانی انجام پذیرفته است، مورد آزمون قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Development: Suggesting an Effective Model for Iranian Enterprises

نویسندگان [English]

  • , Mojtaba RajabBeigi 1
  • Abol Hassan Faghihi 2

چکیده [English]

Emergence of different approaches in the field of Organizational Development has raised the question that which approach Fits which organizational conditions for achieving Organizational Development. In order to answer this question Organizational Development approaches are divided into three categories. The first category is composed of those approaches in which radical and top-down changes along with using information technology are emphasized. Business Process Reengineering is the typical approach in this group. Those approaches that focus on partial moderate changes and give importance to quality of production and services fall in the second category. Total Quality Management can be labled as a typical in this group. The third category includes the approaches in which gradual change through organizational learning makes an organization prepared to meet environmental changes. Learning Organization can suitably referred to as a typical approach in this group. Having applied the technique of Critical Success Factor (CSF) to the corporate’s states of financial, market and customer satisfaction, we proposed a model to fit situational factors to effective organizational approaches. This model was emprically tested in serveral Iranian enterprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Organization
  • Organizational Development
  • Change Management
  • Reengineering
  • Quality Management