نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با مشارکت در تصمیم‌گیری، خدمت به عموم، چشم‌انداز شغلی، اعتماد به سرپرست، رضایت از پرداخت، فرصت ترفیع،‌انگیزش درونی، کیفیت سرپرستی،‌ میل به ماندن، ترک خدمت، جایگزین‌های شغلی،‌ رفتارهای فرانقشی، اعتماد سازمانی، دلبستگی شغلی، دلبستگی به کار،‌ رضایت از سرپرست و رضایت از همکاران و استخراج الگوی روابط مستقیم و غیرمستقیم بین حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای مذکور به مرحله اجرا درآمد.
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 295 نفر از کارکنان یکی از سازمان‌های دولتی در تهران برای پاسخ‌گویی به ابزارهای پژوهش به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986) به همراه پرسشنامه‌های مربوط به متغیرهای مذکور (در بخش روش به تفصیل معرفی شده‌اند) بودند. داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان از آن بود که بین حمایت سازمانی ادراک شده با ترک خدمت و جایگزین‌های شغلی رابطه منفی و معنادار (به‌ترتیب 596/0- برای ترک خدمت و 374/0- برای جایگزین‌های شغلی و سطح معناداری 001/0P < ) و با دیگر متغیرهای پژوهش رابطه مثبت و معنادار (در بالاترین حد با مشارکت در تصمیم‌گیری و برابر با 709/0 و در پایین‌ترین حد با انگیزش درونی 149/0 و 0001/0P < و 05/0P < ) وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که از بین کلیه متغیرهای استفاده شده در پژوهش فقط مشارکت در تصمیم‌گیری، رضایت از پرداخت، فرصت ترفیع، انگیزش درونی، کیفیت سرپرستی و اعتماد سازمانی با حمایت سازمانی ادراک شده دارای رابطه مستقیم معنادار (0001/0P < و 05/0P < ) می‌باشند. در مجموع براساس تحلیل مسیر نیز الگوی مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم برای حمایت سازمانی ادراک شده ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Path Model of Relationships between Perceived Organizational Support with Job, Professional and Organizational Variables

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the relationships between perceived organization support with participation to decision-making, organizational citizenship behaviors, job scope, trust to supervisor, pay satisfaction, extra role behavior, job involvement, work involvement, promotion opportunity, internal motivation, supervision quality, tend to stay, job alternatives, intention to turnover, and satisfaction from supervisor and coworkers. The second aim of this research was extraction of direct and no direct relationships between perceived organizational supports with 17 research variables. To this end, 295 persons were randomly selected from one public sector organization. The instruments which used in this research were: Eisenberger et al.’s perceived organizational support, and 17 questionnaires for the assessment of research variables. The data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and path analysis.
The results showed that there are significant negative relationships between intention to turnover and job alternatives with perceived organizational supports and significant positive relationships between the remaining research variables at highest level for participation to decision making and at lowest level for internal motivation] with perceived organizational support. The results of path analysis showed that among the research variables, only participation to decision making, pay satisfaction, promotion opportunity, internal motivation, supervision quality and organizational trust showed significant direct relationships with perceived organizational support. In general, on the basis of path analysis, the model of direct and indirect paths was extracted for perceived organizational support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived organizational support
  • Job Attitudes
  • Professional attitudes
  • Organizational attitudes