نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون‏ ناهمگونی فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 177-196]
 • آموزش -مدل ارتقای ایمنی جاده ای ایران با تاکید بر فرهنگ ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 161-178]
 • آموزش‌الکترونیکی تعیین روش‌های برتر سنجش فراگیران در دوره‌های یادگیری‌الکترونیکی - رویکرد داده‌کاوی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 139-160]
 • آموزش عالی رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مراکز آموزش عالی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 223-242]
 • آینده پژوهی طراحی مدل توسعه تجارت از طریق تلفن همراه در ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 97-118]

ا

 • ارتباطات سیار مدل راهبردی توسعه ارتباطات سیار با رویکرد منافع امنیت ملی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 179-202]
 • ارزش های سازمانی رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت آلومینیم المهدی استان هرمزگان [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 19-42]
 • ارزش های فردی رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت آلومینیم المهدی استان هرمزگان [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 19-42]
 • ارزیابی عملکرد ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی جهت اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین‌کننده سبز: شرکت دیزل سنگین ایران [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 129-149]
 • ارسال ترکیبی طراحی مدل سفارش‏دهی ترکیبی قطعات خودرو در زنجیره تامین دو سطحی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • اساتید دانشگاه ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سیستم های یادگیری مبتنی بر وب توسط اساتید دانشگاه با استفاده از یک مدل ترکیبی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 41-72]
 • اطلاعات بررسی ریسک اطلاعات با استفاده از مدل های ریزساختار بازار [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 71-85]
 • اعتبارسنجی مشتریان خوشه بندی اعتباری مشتریان برای ارائه تسهیلات متناسب [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 1-24]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی مدل سفارش‏دهی ترکیبی قطعات خودرو در زنجیره تامین دو سطحی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • الگوریتم ژنتیک پیش بینی مصرف انرژی ایران با استفاده از مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با الگوهای سنتی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 196-222]
 • الگوریتم ژنتیک زمانبندی دو هدفه شیفت کاری و گردش شغلی کارکنان چند مهارته با رویکرد مهندسی عوامل انسانی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 1-21]
 • الگوریتم شبیه سازی تبرید حل مسئله پوشش تدریجی چند معیاره با استفاده از شبیه سازی تبرید و شبکه عصبی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 25-41]
 • امنیت ملی مدل راهبردی توسعه ارتباطات سیار با رویکرد منافع امنیت ملی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 179-202]
 • اندازه بررسی ریسک اطلاعات با استفاده از مدل های ریزساختار بازار [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 71-85]
 • اندازه اثر فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 177-196]
 • ایمنی -مدل ارتقای ایمنی جاده ای ایران با تاکید بر فرهنگ ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 161-178]

ب

 • بخش‌بندی بازار بخش‌بندی و تعیین نیم‌رخ مصرف‌کنندگان سبز با استفاده از نقشه‌های خودسازمانده [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 43-68]
 • برخورد با پیچیدگی برخورد با پیچیدگی زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فرآیند تفکر تئوری محدودیتها(مطالعه موردی: یک شرکت تولید کننده کاغذ) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 125-144]
 • برگشتی ها شناسایی واولویت بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در لجستیک معکوس صنعت خودرو با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 21-40]
 • برنامه‌ریزی آرمانی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی در مدیریت ریسک تخصیص بودجه [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 65-95]
 • برنامه ریزی آرمانی بهینه کاوی رقابتی ابزاری برای تحلیل گلوگاه استراتژیک [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 149-168]
 • برند سازی داخلی برند سازی داخلی و عملکرد برند در بانک: نقش تعدیلگر جوّ رقابتی و رضایت شغلی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 151-165]
 • بهره وری عوامل تولید ارزیابی و محاسبه بهره وری گروههای صنعتی در افق 1404 با رویکرد پویای شناسی سیستمی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 87-111]
 • بهینه‌سازی استوارفازی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی در مدیریت ریسک تخصیص بودجه [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 65-95]
 • بهینه کاوی بهینه کاوی رقابتی ابزاری برای تحلیل گلوگاه استراتژیک [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 149-168]
 • بودجه دانشگاه مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی در مدیریت ریسک تخصیص بودجه [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 65-95]
 • بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی در مدیریت ریسک تخصیص بودجه [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 65-95]
 • بورس اوراق بهادار بررسی کارائی میزان حد نوسان قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 191-210]

پ

 • پانل دلفی -مدل ارتقای ایمنی جاده ای ایران با تاکید بر فرهنگ ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 161-178]
 • پذیرش فناوری ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سیستم های یادگیری مبتنی بر وب توسط اساتید دانشگاه با استفاده از یک مدل ترکیبی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 41-72]
 • پذیرش فناوری اطلاعات فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 177-196]
 • پرتفوی کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در تعیین پرتفویی از کارامدترین و ناکارامدترین شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
 • پوشش تدریجی حل مسئله پوشش تدریجی چند معیاره با استفاده از شبیه سازی تبرید و شبکه عصبی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 25-41]
 • پویایی شناسی سیستمی ارزیابی و محاسبه بهره وری گروههای صنعتی در افق 1404 با رویکرد پویای شناسی سیستمی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 87-111]
 • پیچیدگی زنجیره تأمین برخورد با پیچیدگی زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فرآیند تفکر تئوری محدودیتها(مطالعه موردی: یک شرکت تولید کننده کاغذ) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 125-144]
 • پیش‌بینی تعیین روش‌های برتر سنجش فراگیران در دوره‌های یادگیری‌الکترونیکی - رویکرد داده‌کاوی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 139-160]
 • پیشنهاد به سایر مشتریان طراحی مدل سودآوری مشتری برای سازمان: مطالعه موردی صنعت الکترونیک در ایران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 73-94]

ت

 • تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی بررسی کارائی میزان حد نوسان قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 191-210]
 • تأمین‌کننده سبز ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی جهت اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین‌کننده سبز: شرکت دیزل سنگین ایران [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 129-149]
 • تاپسیس بهینه کاوی رقابتی ابزاری برای تحلیل گلوگاه استراتژیک [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 149-168]
 • تجارت همراه طراحی مدل توسعه تجارت از طریق تلفن همراه در ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 97-118]
 • تحقق اهداف استخراج چارچوبی چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 105-124]
 • تحلیل‌ آسیب‌شناختی تحلیل کیفی و واکاوی ادغام دستگاههای دولتی:ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 169-188]
 • تحلیل پوششی داده‌ها مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی در مدیریت ریسک تخصیص بودجه [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 65-95]
 • تحلیل پوششی داده‌ها کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در تعیین پرتفویی از کارامدترین و ناکارامدترین شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
 • تسری نوسانات بررسی کارائی میزان حد نوسان قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 191-210]
 • تسهیم دانش بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان‌های خدمات مالی: بانک رفاه کارگران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 201-220]
 • تصادفات جاده ای -مدل ارتقای ایمنی جاده ای ایران با تاکید بر فرهنگ ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 161-178]
 • تصمیم گیری چند شاخصه تعیین مهمترین دسته های ریسک پروژه با در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان آنها در محیط فازی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 49-69]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در تعیین پرتفویی از کارامدترین و ناکارامدترین شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
 • تعهد برند برند سازی داخلی و عملکرد برند در بانک: نقش تعدیلگر جوّ رقابتی و رضایت شغلی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 151-165]
 • تعهد سازمانی رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت آلومینیم المهدی استان هرمزگان [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 19-42]
 • تنیدگی طراحی الگوی رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی: فراتحلیلی بر نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه پژوهش [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 145-176]

ج

 • جامعه مجازی طراحی مدل توسعه تجارت از طریق تلفن همراه در ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 97-118]
 • جوامع دانشی بررسی عوامل موثر بر ارتقای هوشمندی انسانی-ساختاری در سازمان های دانش بنیان [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 180-200]
 • جوّ رقابتی برند سازی داخلی و عملکرد برند در بانک: نقش تعدیلگر جوّ رقابتی و رضایت شغلی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 151-165]

چ

 • چابکی شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی با رویکرد QFD (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی خودرو) [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 119-138]
 • چارچوب چند جنبه ای استخراج چارچوبی چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 105-124]
 • چشم انداز بیست ساله مدیریت دولتی شبکه ای در ایران :خردمایه نظری و عملی ، استلزامات [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 69-104]

ح

 • حد نوسان بررسی کارائی میزان حد نوسان قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 191-210]
 • حکمرانی شبکه ای مدیریت دولتی شبکه ای در ایران :خردمایه نظری و عملی ، استلزامات [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 69-104]

خ

 • خانه کیفیت شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی با رویکرد QFD (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی خودرو) [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 119-138]
 • خرید مجدد مشتری طراحی مدل سودآوری مشتری برای سازمان: مطالعه موردی صنعت الکترونیک در ایران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 73-94]
 • خوشه‌بندی تعیین روش‌های برتر سنجش فراگیران در دوره‌های یادگیری‌الکترونیکی - رویکرد داده‌کاوی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 139-160]

د

 • داده‌کاوی تعیین روش‌های برتر سنجش فراگیران در دوره‌های یادگیری‌الکترونیکی - رویکرد داده‌کاوی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 139-160]
 • دویویرد استخراج چارچوبی چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 105-124]
 • دیماتل تعیین مهمترین دسته های ریسک پروژه با در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان آنها در محیط فازی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 49-69]

ر

 • راهبردهای دانش بررسی عوامل موثر بر ارتقای هوشمندی انسانی-ساختاری در سازمان های دانش بنیان [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 180-200]
 • رضایت کاربر استخراج چارچوبی چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 105-124]
 • رضایت مشتری طراحی مدل سودآوری مشتری برای سازمان: مطالعه موردی صنعت الکترونیک در ایران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 73-94]
 • رفتار انطباقی اطلاعاتی"" رفتارانطباقی هنجاری بررسی تأثیرعوامل جامعه شناختی بر رفتار انطباقی اطلاعاتی و هنجاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 167-189]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی تقویت رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی به واسطه شخصیت سالم سازمانی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 133-148]
 • رفتار شهروندی سازمانی طراحی الگوی رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی: فراتحلیلی بر نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه پژوهش [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 145-176]
 • رهایی استخراج چارچوبی چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 105-124]
 • روش ε-محدودیت زمانبندی دو هدفه شیفت کاری و گردش شغلی کارکنان چند مهارته با رویکرد مهندسی عوامل انسانی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 1-21]
 • روش پدیدارنگاری تحلیل کیفی و واکاوی ادغام دستگاههای دولتی:ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 169-188]
 • روش دلفی طراحی مدل توسعه تجارت از طریق تلفن همراه در ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 97-118]
 • رویکرد سیستمی برخورد با پیچیدگی زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فرآیند تفکر تئوری محدودیتها(مطالعه موردی: یک شرکت تولید کننده کاغذ) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 125-144]
 • ریزساختار بررسی ریسک اطلاعات با استفاده از مدل های ریزساختار بازار [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 71-85]
 • ریسک تعیین مهمترین دسته های ریسک پروژه با در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان آنها در محیط فازی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 49-69]

ز

 • زمانبندی کارکنان زمانبندی دو هدفه شیفت کاری و گردش شغلی کارکنان چند مهارته با رویکرد مهندسی عوامل انسانی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 1-21]

س

 • سازمان دانش بنیان بررسی عوامل موثر بر ارتقای هوشمندی انسانی-ساختاری در سازمان های دانش بنیان [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 180-200]
 • سرمایه‌های فکری بررسی عوامل موثر بر ارتقای هوشمندی انسانی-ساختاری در سازمان های دانش بنیان [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 180-200]
 • سلامت سازمانی بررسی تقویت رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی به واسطه شخصیت سالم سازمانی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 133-148]
 • سودآوری مشتری برای سازمان طراحی مدل سودآوری مشتری برای سازمان: مطالعه موردی صنعت الکترونیک در ایران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 73-94]
 • سوگیری انتشار داده‏ها فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 177-196]
 • سیستم برنامه ریزی منابع سازمان استخراج چارچوبی چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 105-124]
 • سیستم یادگیری مبتنی بر وب ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سیستم های یادگیری مبتنی بر وب توسط اساتید دانشگاه با استفاده از یک مدل ترکیبی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 41-72]

ش

 • شاخص کیفیت داده بررسی قانون بن فورد در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 95-110]
 • شبکه عصبی حل مسئله پوشش تدریجی چند معیاره با استفاده از شبیه سازی تبرید و شبکه عصبی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 25-41]
 • شبکه عصبی SOM خوشه بندی اعتباری مشتریان برای ارائه تسهیلات متناسب [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 1-24]
 • شبکه های اجتماعی طراحی مدل توسعه تجارت از طریق تلفن همراه در ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 97-118]
 • شبکه‌های عصبی بخش‌بندی و تعیین نیم‌رخ مصرف‌کنندگان سبز با استفاده از نقشه‌های خودسازمانده [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 43-68]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی پیش بینی مصرف انرژی ایران با استفاده از مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با الگوهای سنتی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 196-222]
 • شخصیت سالم سازمانی بررسی تقویت رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی به واسطه شخصیت سالم سازمانی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 133-148]

ط

 • طراحی شبکه مدل سازی ریاضی برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 43-63]

ع

 • عدالت سازمانی بررسی تقویت رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی به واسطه شخصیت سالم سازمانی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 133-148]
 • عدالت سازمانی طراحی مدل ارتقاء سرمایه روان‌شناختی در سازمان‌های دولتی ایران: تبیین نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 23-47]
 • عملکرد طراحی الگوی رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی: فراتحلیلی بر نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه پژوهش [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 145-176]
 • عملکرد برند برند سازی داخلی و عملکرد برند در بانک: نقش تعدیلگر جوّ رقابتی و رضایت شغلی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 151-165]
 • عوامل انسانی زمانبندی دو هدفه شیفت کاری و گردش شغلی کارکنان چند مهارته با رویکرد مهندسی عوامل انسانی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 1-21]
 • عوامل تعدیل گر طراحی الگوی رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی: فراتحلیلی بر نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه پژوهش [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 145-176]
 • عوامل موفقیت شناسایی واولویت بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در لجستیک معکوس صنعت خودرو با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 21-40]

ف

 • فرآیند تفکر تئوری محدودیتها برخورد با پیچیدگی زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فرآیند تفکر تئوری محدودیتها(مطالعه موردی: یک شرکت تولید کننده کاغذ) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 125-144]
 • فراتحلیل طراحی الگوی رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی: فراتحلیلی بر نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه پژوهش [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 145-176]
 • فراتحلیل فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 177-196]
 • فلسفه زندگی روزمره استخراج چارچوبی چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 105-124]

ق

 • قطعات حودرو طراحی مدل سفارش‏دهی ترکیبی قطعات خودرو در زنجیره تامین دو سطحی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]

ک

 • کارآفرینی رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مراکز آموزش عالی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 223-242]
 • کارکردهای منابع انسانی" طراحی مدل ارتقاء سرمایه روان‌شناختی در سازمان‌های دولتی ایران: تبیین نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 23-47]
 • کاری رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مراکز آموزش عالی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 223-242]
 • کشف‌الگو تعیین روش‌های برتر سنجش فراگیران در دوره‌های یادگیری‌الکترونیکی - رویکرد داده‌کاوی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 139-160]
 • کیفیت زندگی رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مراکز آموزش عالی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 223-242]

گ

 • گردش شغلی زمانبندی دو هدفه شیفت کاری و گردش شغلی کارکنان چند مهارته با رویکرد مهندسی عوامل انسانی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 1-21]
 • گروههای صنعتی ارزیابی و محاسبه بهره وری گروههای صنعتی در افق 1404 با رویکرد پویای شناسی سیستمی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 87-111]
 • گسترش عملکرد کیفیت شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی با رویکرد QFD (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی خودرو) [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 119-138]

ل

 • لجستیک معکوس شناسایی واولویت بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در لجستیک معکوس صنعت خودرو با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 21-40]
 • لجستیک یکپارچه مستقیم و معکوس مدل سازی ریاضی برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 43-63]

م

 • محدودیت سیستمی بودجه بهینه کاوی رقابتی ابزاری برای تحلیل گلوگاه استراتژیک [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 149-168]
 • مداخله معاملات بررسی کارائی میزان حد نوسان قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 191-210]
 • مدل دیکسون بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان‌های خدمات مالی: بانک رفاه کارگران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 201-220]
 • مدل ساختاری تفسیری شناسایی واولویت بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در لجستیک معکوس صنعت خودرو با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 21-40]
 • مدل‏سازی ساختاری تفسیری مدل راهبردی توسعه ارتباطات سیار با رویکرد منافع امنیت ملی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 179-202]
 • مدیریت پروژه تعیین مهمترین دسته های ریسک پروژه با در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان آنها در محیط فازی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 49-69]
 • مدیریت دولتی شبکهای مدیریت دولتی شبکه ای در ایران :خردمایه نظری و عملی ، استلزامات [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 69-104]
 • مدیریت دولتی نوین مدیریت دولتی شبکه ای در ایران :خردمایه نظری و عملی ، استلزامات [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 69-104]
 • مدیریت ریسک اعتباری خوشه بندی اعتباری مشتریان برای ارائه تسهیلات متناسب [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 1-24]
 • مدیریت زنجیره تأمین شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی با رویکرد QFD (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی خودرو) [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 119-138]
 • مدیریت زنجیره تامین مدل سازی ریاضی برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 43-63]
 • مدیریت شبکه مدیریت دولتی شبکه ای در ایران :خردمایه نظری و عملی ، استلزامات [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 69-104]
 • مصرف انرژی پیش بینی مصرف انرژی ایران با استفاده از مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با الگوهای سنتی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 196-222]
 • مصرف‌کننده سبز بخش‌بندی و تعیین نیم‌رخ مصرف‌کنندگان سبز با استفاده از نقشه‌های خودسازمانده [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 43-68]
 • منافع ملی مدل راهبردی توسعه ارتباطات سیار با رویکرد منافع امنیت ملی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 179-202]
 • منطق فازی شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی با رویکرد QFD (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی خودرو) [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 119-138]
 • موجودی طراحی مدل سفارش‏دهی ترکیبی قطعات خودرو در زنجیره تامین دو سطحی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • موفقیت سیستم استخراج چارچوبی چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 105-124]

ن

 • نظریه مجموعه های فازی تعیین مهمترین دسته های ریسک پروژه با در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان آنها در محیط فازی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 49-69]
 • نقشه‌های خودسازمانده بخش‌بندی و تعیین نیم‌رخ مصرف‌کنندگان سبز با استفاده از نقشه‌های خودسازمانده [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 43-68]
 • نوآوری بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان‌های خدمات مالی: بانک رفاه کارگران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 201-220]

و

 • واژگان کلیدی: ارزش رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت آلومینیم المهدی استان هرمزگان [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 19-42]
 • وفاداری مشتری طراحی مدل سودآوری مشتری برای سازمان: مطالعه موردی صنعت الکترونیک در ایران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 73-94]

ه

 • هوشمندی سازمانی بررسی عوامل موثر بر ارتقای هوشمندی انسانی-ساختاری در سازمان های دانش بنیان [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 180-200]

ی

 • یادگیری الکترونیکی ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سیستم های یادگیری مبتنی بر وب توسط اساتید دانشگاه با استفاده از یک مدل ترکیبی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 41-72]