نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرمان گرایی تأثیر جو اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی بر بهبود قضاوت اخلاقی دانشجویان رشته مدیریت (موردمطالعه: دانشگاه لرستان) [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 117-146]
 • آمادگی سازمانی ارائه مدل آمادگی سازمانی برای سازمان [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]

ا

 • اثربخشی کارگروهی بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی (مورد مطالعه: گروههای هنری شهر اصفهان) [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 155-174]
 • اجرای استراتژی طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 103-130]
 • اجرای موفق استراتژی طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 103-130]
 • اخلاق اسلامی طراحی مقیاس ارزیابی اخلاقی فروش شخصی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • ارزش دوره عمر مشتری شناسائی الگوی رفتاری مشتریان در بیمه عمر و تشکیل سرمایه با استفاده از تکنیکهای داده کاوی [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 65-94]
 • ارزیابی فناوری چارچوبی جهت تدوین استراتژی فناوری بر پایه نقشه استراتژی و شناسایی فرآیندهای کلیدی (مورد مطالعه: شرکت فولاد خوزستان) [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 119-176]
 • ارزیابی قابلیت اطمینان انسان مدل ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در دستگاه‌های پزشکی بر اساس تکنیک FMEA و تئوری فازی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 33-60]
 • استراتژی طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 103-130]
 • استراتژی فناوری چارچوبی جهت تدوین استراتژی فناوری بر پایه نقشه استراتژی و شناسایی فرآیندهای کلیدی (مورد مطالعه: شرکت فولاد خوزستان) [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 119-176]
 • اعداد فازی مدل ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در دستگاه‌های پزشکی بر اساس تکنیک FMEA و تئوری فازی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 33-60]
 • انتقال فناوری طراحی مدل ساختاری- تفسیری عوامل انتقال فناوری موفقیت‌آمیز در راستای رسیدن به توسعه پایدار [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • اندازه اثر فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 21-48]
 • انرژی برق سناریوهای آینده مدیریت انرژی برق در ایران [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 177-204]
 • ایدئولوژی اخلاقی تأثیر جو اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی بر بهبود قضاوت اخلاقی دانشجویان رشته مدیریت (موردمطالعه: دانشگاه لرستان) [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 117-146]
 • ایمنی تجهیزات پزشکی مدل ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در دستگاه‌های پزشکی بر اساس تکنیک FMEA و تئوری فازی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 33-60]

ب

 • بازاریابی طراحی مقیاس ارزیابی اخلاقی فروش شخصی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • بحران‌های سازمانی بررسی تاثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحران در کارخانه نیروکلر اصفهان [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 23-44]
 • بخش‌بندی مشتریان شناسائی الگوی رفتاری مشتریان در بیمه عمر و تشکیل سرمایه با استفاده از تکنیکهای داده کاوی [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 65-94]
 • برنامه‌ریزی آرمانی طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تأمین با حلقه بسته [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 1-32]
 • برنامه‌ریزی چندهدفه طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تأمین با حلقه بسته [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 1-32]
 • بهبود کیفیت گلوگاه یابی و بهبود کیفیت خدمات آموزش عالی با رویکرد تئوری محدودیت‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 127-151]
 • بی‏تفاوتی سازمانی کاهش بی‎تفاوتی سازمانی در پرتو توسعه ساختار سازمانی تواناساز [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 53-82]

ت

 • تئوری داده بنیاد ارائه چارچوبی برای موفقیت در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 93-118]
 • تئوری درام واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 25-51]
 • تئوری مجموعه فازی طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تأمین با حلقه بسته [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 1-32]
 • تئوری محدودیت گلوگاه یابی و بهبود کیفیت خدمات آموزش عالی با رویکرد تئوری محدودیت‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 127-151]
 • تجزیه و تحلیل تعارض واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 25-51]
 • تحقیق در عملیات نرم واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 25-51]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی کارایی فروشگاه‌های اینترنتی با استفاده از مدل دو مرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 127-152]
 • تحلیل تقابلی واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 25-51]
 • تحلیل تم شناسایی عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 49-74]
 • تحلیل عاملی تائیدی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های چابکی سازمانی (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح) [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 149-176]
 • تدوین استراتژی چارچوبی جهت تدوین استراتژی فناوری بر پایه نقشه استراتژی و شناسایی فرآیندهای کلیدی (مورد مطالعه: شرکت فولاد خوزستان) [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 119-176]
 • ترجیحات ریسک مدل تعیین قیمت وارانتی PRW با خریداران ریسک گریز [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 131-154]
 • تسهیل کننده صادراتی شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فنآورمحور [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 1-22]
 • تعهد سازمانی آثار ساختار سازمانی و ویژگی‌های شغل بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 147-176]
 • تمرکززدایی سناریوهای آینده مدیریت انرژی برق در ایران [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 177-204]
 • توسعه پایدار طراحی مدل ساختاری- تفسیری عوامل انتقال فناوری موفقیت‌آمیز در راستای رسیدن به توسعه پایدار [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]

ج

 • جذابیت شغلی شناسایی عناصر بسته پاداش فراگیر مؤثر در درک جذابیت شغلی در شرکت‌های دانش‌بنیان: اثر تعدیل‌گر سن کارکنان دانشی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 105-125]
 • جو اخلاقی تأثیر جو اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی بر بهبود قضاوت اخلاقی دانشجویان رشته مدیریت (موردمطالعه: دانشگاه لرستان) [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 117-146]
 • جو سازمانی بررسی تأثیر سبک رهبری بر پیاده‌سازی فرهنگ یادگیری کارکنان: با توجه به متغیر میانجی جو سازمانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 177-192]

چ

 • چابکی سازمانی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های چابکی سازمانی (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح) [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 149-176]

ح

 • حکمرانی الکترونیکی شناسایی و اولویت‌بندی ارزش‌های حکمرانی الکترونیکی در شهرداری‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 73-104]

خ

 • خدمات الکترونیکی شناسایی و اولویت‌بندی ارزش‌های حکمرانی الکترونیکی در شهرداری‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 73-104]
 • خرید سبز فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 21-48]
 • خرید وسواسی نقش نگرش پولی در خرید وسواسی جوانان [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 177-194]
 • خط مشی شناسایی عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 49-74]
 • خودحکمرانی سناریوهای آینده مدیریت انرژی برق در ایران [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 177-204]
 • خوشه‌بندی کا- میانگین شناسائی الگوی رفتاری مشتریان در بیمه عمر و تشکیل سرمایه با استفاده از تکنیکهای داده کاوی [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 65-94]

د

 • دموکراسی الکترونیکی شناسایی و اولویت‌بندی ارزش‌های حکمرانی الکترونیکی در شهرداری‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 73-104]
 • دولت الکترونیک شناسایی عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 49-74]
 • دولت الکترونیکی شناسایی و اولویت‌بندی ارزش‌های حکمرانی الکترونیکی در شهرداری‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 73-104]
 • دیمتل شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فنآورمحور [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 1-22]

ر

 • رایانش ابری ارائه چارچوبی برای موفقیت در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 93-118]
 • رسانه‌های اجتماعی ارائه مدل آمادگی سازمانی برای سازمان [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]
 • رضایت شغلی آثار ساختار سازمانی و ویژگی‌های شغل بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 147-176]
 • رضایت مشتری ارائه مدل کیفیت و رضایت: بررسی نقش میانجی لذت و مطلوبیت ادراک شده در گوشی های هوشمند سامسونگ [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 45-64]
 • رفتار خرید سبز فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 21-48]
 • رویکرد رفتاری طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 103-130]

ز

 • زنجیره تأمین با حلقه بسته CLSC طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تأمین با حلقه بسته [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 1-32]
 • زوجی شدن هوشمندی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر زوجی‌شدن ساختاری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 75-92]
 • زیرساخت‌های فناوری طراحی مدل ساختاری- تفسیری عوامل انتقال فناوری موفقیت‌آمیز در راستای رسیدن به توسعه پایدار [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]

س

 • ساختار هوشمندی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر زوجی‌شدن ساختاری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 75-92]
 • ساختار بازدارنده کاهش بی‎تفاوتی سازمانی در پرتو توسعه ساختار سازمانی تواناساز [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 53-82]
 • ساختار تواناساز کاهش بی‎تفاوتی سازمانی در پرتو توسعه ساختار سازمانی تواناساز [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 53-82]
 • ساختار سازمانی کاهش بی‎تفاوتی سازمانی در پرتو توسعه ساختار سازمانی تواناساز [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 53-82]
 • ساختار سازمانی آثار ساختار سازمانی و ویژگی‌های شغل بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 147-176]
 • سازمان هوشمندی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر زوجی‌شدن ساختاری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 75-92]
 • سازمان 2 ارائه مدل آمادگی سازمانی برای سازمان [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]
 • سازمان اجتماعی ارائه مدل آمادگی سازمانی برای سازمان [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]
 • سازمان مورد مطالعه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های چابکی سازمانی (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح) [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 149-176]
 • سبک رهبری بررسی تأثیر سبک رهبری بر پیاده‌سازی فرهنگ یادگیری کارکنان: با توجه به متغیر میانجی جو سازمانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 177-192]
 • سرمایه اجتماعی برون سازمان محور طراحی مدل کسب مزیت رقابتی از سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور و مدیر محور با تبیین نقش ابعاد قابلیت های پویا [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 81-102]
 • سرمایه اجتماعی برون مدیر محور طراحی مدل کسب مزیت رقابتی از سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور و مدیر محور با تبیین نقش ابعاد قابلیت های پویا [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 81-102]
 • سناریونویسی سناریوهای آینده مدیریت انرژی برق در ایران [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 177-204]
 • سیرت نیکو بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی (مورد مطالعه: گروههای هنری شهر اصفهان) [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 155-174]
 • سیستم هوشمندی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر زوجی‌شدن ساختاری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 75-92]
 • سیستم های مدیریت دانش ارائه چارچوبی برای موفقیت در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 93-118]

ش

 • شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی عناصر بسته پاداش فراگیر مؤثر در درک جذابیت شغلی در شرکت‌های دانش‌بنیان: اثر تعدیل‌گر سن کارکنان دانشی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 105-125]

ع

 • عوامل کلیدی موفقیت ارائه چارچوبی برای موفقیت در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 93-118]

ف

 • فرآیند تفکر گلوگاه یابی و بهبود کیفیت خدمات آموزش عالی با رویکرد تئوری محدودیت‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 127-151]
 • فرآیند سودآوری ارزیابی کارایی فروشگاه‌های اینترنتی با استفاده از مدل دو مرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 127-152]
 • فرآیند عرضه‌پذیری ارزیابی کارایی فروشگاه‌های اینترنتی با استفاده از مدل دو مرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 127-152]
 • فراتحلیل فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 21-48]
 • فرهنگ سازمانی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های چابکی سازمانی (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح) [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 149-176]
 • فروش شخصی طراحی مقیاس ارزیابی اخلاقی فروش شخصی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • فروشگاه‌های اینترنتی ارزیابی کارایی فروشگاه‌های اینترنتی با استفاده از مدل دو مرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 127-152]
 • فنآورمحور شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فنآورمحور [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 1-22]

ق

 • قضاوت اخلاقی تأثیر جو اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی بر بهبود قضاوت اخلاقی دانشجویان رشته مدیریت (موردمطالعه: دانشگاه لرستان) [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 117-146]
 • قیمت وارانتی مدل تعیین قیمت وارانتی PRW با خریداران ریسک گریز [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 131-154]

ک

 • کارایی نسبی ارزیابی کارایی فروشگاه‌های اینترنتی با استفاده از مدل دو مرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 127-152]
 • کارخانه نیرو کُلر اصفهان بررسی تاثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحران در کارخانه نیروکلر اصفهان [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 23-44]
 • کارکنان دانشی" شناسایی عناصر بسته پاداش فراگیر مؤثر در درک جذابیت شغلی در شرکت‌های دانش‌بنیان: اثر تعدیل‌گر سن کارکنان دانشی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 105-125]
 • کلید واژه ها: سیرت بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی (مورد مطالعه: گروههای هنری شهر اصفهان) [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 155-174]
 • کیفیت ارائه مدل کیفیت و رضایت: بررسی نقش میانجی لذت و مطلوبیت ادراک شده در گوشی های هوشمند سامسونگ [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 45-64]

گ

 • گلوگاه‌یابی پایان‌نامه گلوگاه یابی و بهبود کیفیت خدمات آموزش عالی با رویکرد تئوری محدودیت‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 127-151]

ل

 • لذت ادراک شده ارائه مدل کیفیت و رضایت: بررسی نقش میانجی لذت و مطلوبیت ادراک شده در گوشی های هوشمند سامسونگ [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 45-64]

م

 • متدهای ساختدهی مسئله واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 25-51]
 • مدل SHELL مدل ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در دستگاه‌های پزشکی بر اساس تکنیک FMEA و تئوری فازی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 33-60]
 • مدل آر.اف.ام (RFM) شناسائی الگوی رفتاری مشتریان در بیمه عمر و تشکیل سرمایه با استفاده از تکنیکهای داده کاوی [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 65-94]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری طراحی مدل ساختاری- تفسیری عوامل انتقال فناوری موفقیت‌آمیز در راستای رسیدن به توسعه پایدار [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • مدلسازی ساختاری تفسیری شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فنآورمحور [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 1-22]
 • مدل معادلات ساختاری بررسی تأثیر سبک رهبری بر پیاده‌سازی فرهنگ یادگیری کارکنان: با توجه به متغیر میانجی جو سازمانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 177-192]
 • مدیریت ارتباط با مشتری شناسائی الگوی رفتاری مشتریان در بیمه عمر و تشکیل سرمایه با استفاده از تکنیکهای داده کاوی [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 65-94]
 • مدیریت بحران بررسی تاثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحران در کارخانه نیروکلر اصفهان [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 23-44]
 • مدیریت دانش هوشمندی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر زوجی‌شدن ساختاری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 75-92]
 • مزیت رقابتی طراحی مدل کسب مزیت رقابتی از سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور و مدیر محور با تبیین نقش ابعاد قابلیت های پویا [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 81-102]
 • مشارکت الکترونیکی شناسایی و اولویت‌بندی ارزش‌های حکمرانی الکترونیکی در شهرداری‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 73-104]
 • مشارکتگرایی سناریوهای آینده مدیریت انرژی برق در ایران [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 177-204]
 • مصرف کنندگان جوان نقش نگرش پولی در خرید وسواسی جوانان [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 177-194]
 • مطلوبیت ادراک شده ارائه مدل کیفیت و رضایت: بررسی نقش میانجی لذت و مطلوبیت ادراک شده در گوشی های هوشمند سامسونگ [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 45-64]
 • مقیاس ارزیابی طراحی مقیاس ارزیابی اخلاقی فروش شخصی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]

ن

 • نرخ شکست محصول مدل تعیین قیمت وارانتی PRW با خریداران ریسک گریز [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 131-154]
 • نرم افزار MAXQDA شناسایی عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 49-74]
 • نسبی گرایی تأثیر جو اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی بر بهبود قضاوت اخلاقی دانشجویان رشته مدیریت (موردمطالعه: دانشگاه لرستان) [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 117-146]
 • نظریه پردازی داده بنیاد طراحی مقیاس ارزیابی اخلاقی فروش شخصی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • نقشه استراتژی چارچوبی جهت تدوین استراتژی فناوری بر پایه نقشه استراتژی و شناسایی فرآیندهای کلیدی (مورد مطالعه: شرکت فولاد خوزستان) [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 119-176]
 • نگرش پولی نقش نگرش پولی در خرید وسواسی جوانان [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 177-194]

و

 • وارانتی PRW مدل تعیین قیمت وارانتی PRW با خریداران ریسک گریز [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 131-154]
 • واژگان کلیدی : طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 103-130]
 • وب 2 ارائه مدل آمادگی سازمانی برای سازمان [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شناسایی عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 49-74]
 • ویژگی‌های شغل آثار ساختار سازمانی و ویژگی‌های شغل بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 147-176]

ه

 • هزینه های اصلاح مدل تعیین قیمت وارانتی PRW با خریداران ریسک گریز [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 131-154]
 • هوش سازمانی بررسی تاثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحران در کارخانه نیروکلر اصفهان [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 23-44]

ی

 • یادگیری بررسی تأثیر سبک رهبری بر پیاده‌سازی فرهنگ یادگیری کارکنان: با توجه به متغیر میانجی جو سازمانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 177-192]