نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابعاد الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 126-149]
 • ابعاد چابکی ارائه الگویی برای زنجیره تامین چابک با رویکرد فراترکیب [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 26-49]
 • ادراک مصرف‌کننده از برند اخلاقی تبیین نقش کیفیت ارتباطات و برند اخلاقی در شرایط کرونایی در رابطه نشانه های حسی و نیت هم آفرینی ارزش با توجه به نقش تعدیلگر گرایش به ارزش نوع دوستانه [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 115-134]
 • ارتباطات استراتژیک بازتاب ارتباطات استراتژیک در ارزش آفرینی کارکنان : تحلیل نقش میانجی و تعدیل گر سرمایه اطلاعاتی و هوش سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صنایع هوایی ایران) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 46-74]
 • ارتقای زنان سقف شیشه‌ای زنان؛ پنداشت ها و کندوکاوها با کاربست روش کیو [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 184-217]
 • ارزش آفرینی بازتاب ارتباطات استراتژیک در ارزش آفرینی کارکنان : تحلیل نقش میانجی و تعدیل گر سرمایه اطلاعاتی و هوش سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صنایع هوایی ایران) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 46-74]
 • ارزش‌گزاری تیم‌های نوآور ارائه چارچوب ‌مفهومی جهت ارزش‌گزاری تیم‌های نوآور(استارت اپی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 23-44]
 • ارزش نوع دوستانه تبیین نقش کیفیت ارتباطات و برند اخلاقی در شرایط کرونایی در رابطه نشانه های حسی و نیت هم آفرینی ارزش با توجه به نقش تعدیلگر گرایش به ارزش نوع دوستانه [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 115-134]
 • استراتژی همکاری رقابتی تدوین مدل مفهومی همکاری رقابتی در روابط بنگاه های خدمات مهندسی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 137-161]
 • الگوی راهبردی طراحی الگوی راهبردی حضور فراملی شرکت های دانش بنیان ایرانی در بازارهای خارجی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 216-237]
 • انگیزه‌های خرید مرور نظام مند ادبیات: مقایسه تطبیقی مطالعات انگیزه های خرید [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 117-135]
 • انگیزه‌های خرید لذت‌گرایی مرور نظام مند ادبیات: مقایسه تطبیقی مطالعات انگیزه های خرید [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 117-135]
 • انگیزه‌های خرید مطلوبیت‌گرایی مرور نظام مند ادبیات: مقایسه تطبیقی مطالعات انگیزه های خرید [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 117-135]
 • ایران مدل سازی ساختاری ویژگیها و عوامل اثرگذار بر شبکۀ سیاستی مشارکتیِ علم و فنّاوری در ایران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 1-24]

ب

 • بازاریابی اجتماعی نگاشت مفهومی رویکرد بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 170-191]
 • بازی‌وارسازی ظهور سیستم‌های اطلاعاتی انگیزشی: تحلیل و ارزیابی سیستم‌های ‌مدیریت یادگیری از منظر بازی‌وارسازی ‌ [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 51-72]
 • بانک بررسی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک‎ها در شرایط بحران مالی [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • بانکداری اجتماعی شناسایی انواع رویکردهای بانکداری اجتماعی و تحلیل اثرات آنها بر بانک‌ها [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 26-49]
 • بانکداری بین‌المللی شناسایی و تبیین چالش‌های کلیدی نظام بانکداری بین‌الملل ایران [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 100-124]
 • بانکداری رسانه‌های اجتماعی شناسایی انواع رویکردهای بانکداری اجتماعی و تحلیل اثرات آنها بر بانک‌ها [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 26-49]
 • بحران مالی بررسی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک‎ها در شرایط بحران مالی [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • برند سازمان بررسی ابعاد مدیریت برند سازمان در بانک‌ ملت با روش فراترکیب [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 68-87]
 • برند فروشگاهی مدلسازی رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس الگوی محرک‌های محیطی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای: رویکردی آمیخته [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 151-182]
 • بهینه سازی چندهدفه ارائه یک مدل تحلیل پوششی داده ای شبکه ای برای مقایسه کارایی زیست محیطی صنایع فعال در شهر تهران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 193-216]
 • بین‌المللی‌سازی طراحی الگوی راهبردی حضور فراملی شرکت های دانش بنیان ایرانی در بازارهای خارجی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 216-237]

پ

 • پایداری در زنجیره تامین کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تامین لارج در صنعت خودروسازی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]
 • پایداری مالی بررسی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک‎ها در شرایط بحران مالی [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • پدیدارشناسی پدیدارشناسی یادگیری بین سازمانی در اجرای پروژه های مشترک [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 46-66]
 • پروژه مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز پدیدارشناسی یادگیری بین سازمانی در اجرای پروژه های مشترک [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 46-66]
 • پلتفرم چارچوب تدوین مدل کسب و کار پلتفرم: یافته ای مبتنی بر فراترکیب [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 95-115]
 • پویایی سیستم کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تامین لارج در صنعت خودروسازی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]
 • پیامدهای چابکی ارائه الگویی برای زنجیره تامین چابک با رویکرد فراترکیب [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 26-49]

ت

 • تئوری داده بنیاد مدلسازی رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس الگوی محرک‌های محیطی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای: رویکردی آمیخته [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 151-182]
 • تاکتیک سیاسی دغدغه‌های مسیر شغلی و تاکتیک‌های سیاسی نفوذ: تحلیل نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده‌نگرانه (موردمطالعه کارکنان ادارات دولتی استان لرستان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 89-107]
 • تاکتیک‌های سیاسی نفوذ دغدغه‌های مسیر شغلی و تاکتیک‌های سیاسی نفوذ: تحلیل نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده‌نگرانه (موردمطالعه کارکنان ادارات دولتی استان لرستان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 89-107]
 • تجربه مشتری واکاوی پدیدارشناختی تاثیرات تراکم پایین مشتریان(خلوتی) در فروش فروشگاهی بر تجربه آنها از مراکزخرید و مال ها [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 77-113]
 • تحلیل پوششی داده ای شبکه ای ارائه یک مدل تحلیل پوششی داده ای شبکه ای برای مقایسه کارایی زیست محیطی صنایع فعال در شهر تهران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 193-216]
 • تحلیل ساختاری مدل سازی ساختاری ویژگیها و عوامل اثرگذار بر شبکۀ سیاستی مشارکتیِ علم و فنّاوری در ایران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 1-24]
 • تحلیل عاملی تائیدی الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 126-149]
 • تراکم(خلوتی و شلوغی)مشتریان واکاوی پدیدارشناختی تاثیرات تراکم پایین مشتریان(خلوتی) در فروش فروشگاهی بر تجربه آنها از مراکزخرید و مال ها [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 77-113]
 • ترجیحات برند بررسی عوامل موثر بر ترجیحات برند مصرف کننده با در نظر گرفتن چرخه عمر مشتریان در حوزه بانکداری (مورد مطالعه:بانک پارسیان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 27-44]
 • تعالی منابع انسانی طراحی الگوی تعالی منابع انسانی ناب؛ مبنایی جهت سنجش درجه نابی منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 74-93]
 • تعاملات اجتماعی واکاوی پدیدارشناختی تاثیرات تراکم پایین مشتریان(خلوتی) در فروش فروشگاهی بر تجربه آنها از مراکزخرید و مال ها [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 77-113]
 • تکنیک دلفی الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 126-149]
 • توانمندسازها ساخت‌دهی به توانمندسازهای استراتژیکی مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 1-25]
 • توسعه استراتژیک منابع انسانی الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 126-149]
 • توسعه پایدار ساخت‌دهی به توانمندسازهای استراتژیکی مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 1-25]
 • توسعه کارآفرینی طراحی مدل خط‌مشی توسعه کارآفرینی در ایران [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 163-182]
 • توسعه مسیر شغلی تبیین عوامل مرتبط با سقف شیشه ای در راستای توسعه مسیر شغلی (مطالعه موردی: کارکنان زن دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 76-98]
 • تیم‌های نوآور(استارت اپی) ارائه چارچوب ‌مفهومی جهت ارزش‌گزاری تیم‌های نوآور(استارت اپی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 23-44]

ج

 • جو اجتماعی واکاوی پدیدارشناختی تاثیرات تراکم پایین مشتریان(خلوتی) در فروش فروشگاهی بر تجربه آنها از مراکزخرید و مال ها [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 77-113]

چ

 • چارچوب تدوین مدل کسب و کار چارچوب تدوین مدل کسب و کار پلتفرم: یافته ای مبتنی بر فراترکیب [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 95-115]
 • چالش شناسایی و تبیین چالش‌های کلیدی نظام بانکداری بین‌الملل ایران [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 100-124]
 • چرخه عمر مشتری بررسی عوامل موثر بر ترجیحات برند مصرف کننده با در نظر گرفتن چرخه عمر مشتریان در حوزه بانکداری (مورد مطالعه:بانک پارسیان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 27-44]

ح

 • حاکمیت شرکتی مدلی برای حاکمیت در شراکت‌های راهبردی فرامرزی [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 51-75]
 • حداقل مربعات جزئی (PLS) مدل سازی ساختاری ویژگیها و عوامل اثرگذار بر شبکۀ سیاستی مشارکتیِ علم و فنّاوری در ایران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 1-24]

خ

 • خرده فروشی واکاوی پدیدارشناختی تاثیرات تراکم پایین مشتریان(خلوتی) در فروش فروشگاهی بر تجربه آنها از مراکزخرید و مال ها [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 77-113]

د

 • دانش‌بنیان طراحی الگوی راهبردی حضور فراملی شرکت های دانش بنیان ایرانی در بازارهای خارجی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 216-237]
 • دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان تبیین عوامل مرتبط با سقف شیشه ای در راستای توسعه مسیر شغلی (مطالعه موردی: کارکنان زن دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 76-98]
 • دغدغه دغدغه‌های مسیر شغلی و تاکتیک‌های سیاسی نفوذ: تحلیل نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده‌نگرانه (موردمطالعه کارکنان ادارات دولتی استان لرستان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 89-107]
 • دغدغه‌های مسیر شغلی دغدغه‌های مسیر شغلی و تاکتیک‌های سیاسی نفوذ: تحلیل نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده‌نگرانه (موردمطالعه کارکنان ادارات دولتی استان لرستان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 89-107]

ر

 • رفتارهای مسیر شغلی آینده‌نگرانه دغدغه‌های مسیر شغلی و تاکتیک‌های سیاسی نفوذ: تحلیل نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده‌نگرانه (موردمطالعه کارکنان ادارات دولتی استان لرستان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 89-107]
 • رقابت پذیری مدلسازی رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس الگوی محرک‌های محیطی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای: رویکردی آمیخته [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 151-182]
 • رهبری تدوین مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت‌های تولیدی-بازرگانی [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 135-157]
 • روابط میان بنگاهی تدوین مدل مفهومی همکاری رقابتی در روابط بنگاه های خدمات مهندسی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 137-161]
 • روش آمیخته طراحی الگوی راهبردی حضور فراملی شرکت های دانش بنیان ایرانی در بازارهای خارجی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 216-237]
 • روش کیو سقف شیشه‌ای زنان؛ پنداشت ها و کندوکاوها با کاربست روش کیو [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 184-217]
 • رویکرد فراتحلیل عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک: رویکرد فراتحلیل [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 184-214]
 • رویکرد ناب طراحی الگوی تعالی منابع انسانی ناب؛ مبنایی جهت سنجش درجه نابی منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 74-93]
 • رویکردهای بانکداری اجتماعی شناسایی انواع رویکردهای بانکداری اجتماعی و تحلیل اثرات آنها بر بانک‌ها [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 26-49]

ز

 • زنجیره ارزش بانکی شناسایی انواع رویکردهای بانکداری اجتماعی و تحلیل اثرات آنها بر بانک‌ها [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 26-49]
 • زنجیره تامین چابک ارائه الگویی برای زنجیره تامین چابک با رویکرد فراترکیب [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 26-49]
 • زنجیره توزیع دارویی تبیین عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره تأمین شرکت‌های برتر توزیع دارویی ایران با استفاده از روش ترکیبی [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 159-180]

س

 • سازمان امور مالیاتی کشور نگاشت مفهومی رویکرد بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 170-191]
 • سازمان صنایع هوایی ایران بازتاب ارتباطات استراتژیک در ارزش آفرینی کارکنان : تحلیل نقش میانجی و تعدیل گر سرمایه اطلاعاتی و هوش سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صنایع هوایی ایران) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 46-74]
 • سازمان های تحقیقاتی دولتی الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 126-149]
 • سرمایه اطلاعاتی بازتاب ارتباطات استراتژیک در ارزش آفرینی کارکنان : تحلیل نقش میانجی و تعدیل گر سرمایه اطلاعاتی و هوش سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صنایع هوایی ایران) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 46-74]
 • سقف شیشه‌ای تبیین عوامل مرتبط با سقف شیشه ای در راستای توسعه مسیر شغلی (مطالعه موردی: کارکنان زن دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 76-98]
 • سقف شیشه‌ای سقف شیشه‌ای زنان؛ پنداشت ها و کندوکاوها با کاربست روش کیو [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 184-217]
 • سیاست علم و فناوری مدل سازی ساختاری ویژگیها و عوامل اثرگذار بر شبکۀ سیاستی مشارکتیِ علم و فنّاوری در ایران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 1-24]
 • سیستم‌های اطلاعاتی ظهور سیستم‌های اطلاعاتی انگیزشی: تحلیل و ارزیابی سیستم‌های ‌مدیریت یادگیری از منظر بازی‌وارسازی ‌ [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 51-72]

ش

 • شاخص ها الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 126-149]
 • شبکه های سیاستی مشارکتی مدل سازی ساختاری ویژگیها و عوامل اثرگذار بر شبکۀ سیاستی مشارکتیِ علم و فنّاوری در ایران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 1-24]
 • شبیه سازی کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تامین لارج در صنعت خودروسازی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]
 • شراکت راهبردی فرامرزی مدلی برای حاکمیت در شراکت‌های راهبردی فرامرزی [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 51-75]
 • شرکت تولیدی-بازرگانی تدوین مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت‌های تولیدی-بازرگانی [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 135-157]
 • شرکت ملی نفت ایران سقف شیشه‌ای زنان؛ پنداشت ها و کندوکاوها با کاربست روش کیو [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 184-217]
 • شرکت‌های چندکسب‌وکاره ناهمگون ارائه الگویی برای منطق‌های شکل‌گیری شرکت‌های چند کسب‌وکاره ناهمگون در فضای کسب‌وکارهای ایران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 136-168]
 • شرکت‌های کوچک و متوسط طراحی الگوی راهبردی حضور فراملی شرکت های دانش بنیان ایرانی در بازارهای خارجی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 216-237]

ص

 • صنایع تولیدی تهران ارائه یک مدل تحلیل پوششی داده ای شبکه ای برای مقایسه کارایی زیست محیطی صنایع فعال در شهر تهران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 193-216]
 • صنعت خدمات فنی و مهندسی تدوین مدل مفهومی همکاری رقابتی در روابط بنگاه های خدمات مهندسی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 137-161]

ط

 • طراحی سازمان مدلی برای حاکمیت در شراکت‌های راهبردی فرامرزی [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 51-75]
 • طراحی مدل خط‌مشی طراحی مدل خط‌مشی توسعه کارآفرینی در ایران [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 163-182]

ع

 • عملکرد مالی بررسی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک‎ها در شرایط بحران مالی [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • عوامل اجتماعی عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک: رویکرد فراتحلیل [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 184-214]
 • عوامل استراتژیک بررسی عوامل موثر بر ترجیحات برند مصرف کننده با در نظر گرفتن چرخه عمر مشتریان در حوزه بانکداری (مورد مطالعه:بانک پارسیان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 27-44]
 • عوامل حیاتی موفقیت تبیین عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره تأمین شرکت‌های برتر توزیع دارویی ایران با استفاده از روش ترکیبی [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 159-180]
 • عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره تأمین تبیین عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره تأمین شرکت‌های برتر توزیع دارویی ایران با استفاده از روش ترکیبی [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 159-180]
 • عوامل رفتاری ارائه الگویی برای منطق‌های شکل‌گیری شرکت‌های چند کسب‌وکاره ناهمگون در فضای کسب‌وکارهای ایران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 136-168]
 • عوامل زمینه‌ای ارائه الگویی برای منطق‌های شکل‌گیری شرکت‌های چند کسب‌وکاره ناهمگون در فضای کسب‌وکارهای ایران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 136-168]
 • عوامل ساختاری ارائه الگویی برای منطق‌های شکل‌گیری شرکت‌های چند کسب‌وکاره ناهمگون در فضای کسب‌وکارهای ایران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 136-168]
 • عوامل سازمانی عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک: رویکرد فراتحلیل [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 184-214]
 • عوامل فردی عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک: رویکرد فراتحلیل [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 184-214]
 • عوامل فناوری عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک: رویکرد فراتحلیل [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 184-214]
 • عوامل مرتبط به سازمان بررسی عوامل موثر بر ترجیحات برند مصرف کننده با در نظر گرفتن چرخه عمر مشتریان در حوزه بانکداری (مورد مطالعه:بانک پارسیان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 27-44]
 • عوامل موثر بر چابکی ارائه الگویی برای زنجیره تامین چابک با رویکرد فراترکیب [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 26-49]

ف

 • فاکتورهای گرایش به برند بررسی عوامل موثر بر ترجیحات برند مصرف کننده با در نظر گرفتن چرخه عمر مشتریان در حوزه بانکداری (مورد مطالعه:بانک پارسیان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 27-44]
 • فاکتورهای گرایش به مشتری بررسی عوامل موثر بر ترجیحات برند مصرف کننده با در نظر گرفتن چرخه عمر مشتریان در حوزه بانکداری (مورد مطالعه:بانک پارسیان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 27-44]
 • فرا ترکیب ارائه الگویی برای زنجیره تامین چابک با رویکرد فراترکیب [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 26-49]
 • فراترکیب چارچوب تدوین مدل کسب و کار پلتفرم: یافته ای مبتنی بر فراترکیب [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 95-115]
 • فراترکیب ساخت‌دهی به توانمندسازهای استراتژیکی مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 1-25]

ق

ک

 • کارآفرینی طراحی مدل خط‌مشی توسعه کارآفرینی در ایران [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 163-182]
 • کارایی زیست محیطی ارائه یک مدل تحلیل پوششی داده ای شبکه ای برای مقایسه کارایی زیست محیطی صنایع فعال در شهر تهران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 193-216]
 • کریتیک ظهور سیستم‌های اطلاعاتی انگیزشی: تحلیل و ارزیابی سیستم‌های ‌مدیریت یادگیری از منظر بازی‌وارسازی ‌ [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 51-72]
 • کسب‌وکارهای نوپا ارائه چارچوب ‌مفهومی جهت ارزش‌گزاری تیم‌های نوآور(استارت اپی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 23-44]
 • کوپراس ظهور سیستم‌های اطلاعاتی انگیزشی: تحلیل و ارزیابی سیستم‌های ‌مدیریت یادگیری از منظر بازی‌وارسازی ‌ [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 51-72]
 • کیفیت ارتباطات تبیین نقش کیفیت ارتباطات و برند اخلاقی در شرایط کرونایی در رابطه نشانه های حسی و نیت هم آفرینی ارزش با توجه به نقش تعدیلگر گرایش به ارزش نوع دوستانه [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 115-134]

گ

 • گراندد تئوری طراحی الگوی تعالی منابع انسانی ناب؛ مبنایی جهت سنجش درجه نابی منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 74-93]

م

 • مؤلفه‌های مدل کسب و کار چارچوب تدوین مدل کسب و کار پلتفرم: یافته ای مبتنی بر فراترکیب [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 95-115]
 • مالیات نگاشت مفهومی رویکرد بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 170-191]
 • محرک‌های محیطی مدلسازی رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس الگوی محرک‌های محیطی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای: رویکردی آمیخته [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 151-182]
 • محصولات بانکداری اجتماعی شناسایی انواع رویکردهای بانکداری اجتماعی و تحلیل اثرات آنها بر بانک‌ها [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 26-49]
 • مدیریت اخلاقی تدوین مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت‌های تولیدی-بازرگانی [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 135-157]
 • مدیریت برند بررسی ابعاد مدیریت برند سازمان در بانک‌ ملت با روش فراترکیب [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 68-87]
 • مدیریت خوب تدوین مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت‌های تولیدی-بازرگانی [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 135-157]
 • مدیریت زنجیره ارزش جهانی ساخت‌دهی به توانمندسازهای استراتژیکی مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 1-25]
 • مدیریت زنجیره تأمین تبیین عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره تأمین شرکت‌های برتر توزیع دارویی ایران با استفاده از روش ترکیبی [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 159-180]
 • مدیریت زنجیره تامین لارج کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تامین لارج در صنعت خودروسازی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]
 • مدیریت یادگیری ظهور سیستم‌های اطلاعاتی انگیزشی: تحلیل و ارزیابی سیستم‌های ‌مدیریت یادگیری از منظر بازی‌وارسازی ‌ [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 51-72]
 • مرور نظام‌مند مرور نظام مند ادبیات: مقایسه تطبیقی مطالعات انگیزه های خرید [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 117-135]
 • مسیر شغلی تبیین عوامل مرتبط با سقف شیشه ای در راستای توسعه مسیر شغلی (مطالعه موردی: کارکنان زن دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 76-98]
 • منطق شکل‌گیری ارائه الگویی برای منطق‌های شکل‌گیری شرکت‌های چند کسب‌وکاره ناهمگون در فضای کسب‌وکارهای ایران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 136-168]

ن

 • نشانه‌های حسی تبیین نقش کیفیت ارتباطات و برند اخلاقی در شرایط کرونایی در رابطه نشانه های حسی و نیت هم آفرینی ارزش با توجه به نقش تعدیلگر گرایش به ارزش نوع دوستانه [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 115-134]
 • نظام بانکی شناسایی و تبیین چالش‌های کلیدی نظام بانکداری بین‌الملل ایران [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 100-124]
 • نظریه‌پردازی داده‌بنیاد تبیین عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره تأمین شرکت‌های برتر توزیع دارویی ایران با استفاده از روش ترکیبی [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 159-180]
 • نظریه داده بنیاد تدوین مدل مفهومی همکاری رقابتی در روابط بنگاه های خدمات مهندسی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 137-161]
 • نظریه داده بنیاد تدوین مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت‌های تولیدی-بازرگانی [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 135-157]
 • نگاشت مفهومی نگاشت مفهومی رویکرد بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 170-191]
 • نیت هم‌آفرینی ارزش تبیین نقش کیفیت ارتباطات و برند اخلاقی در شرایط کرونایی در رابطه نشانه های حسی و نیت هم آفرینی ارزش با توجه به نقش تعدیلگر گرایش به ارزش نوع دوستانه [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 115-134]

ه

 • همسانی واکاوی پدیدارشناختی تاثیرات تراکم پایین مشتریان(خلوتی) در فروش فروشگاهی بر تجربه آنها از مراکزخرید و مال ها [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 77-113]
 • همکاران رقابتی تدوین مدل مفهومی همکاری رقابتی در روابط بنگاه های خدمات مهندسی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 137-161]
 • هوش سازمانی بازتاب ارتباطات استراتژیک در ارزش آفرینی کارکنان : تحلیل نقش میانجی و تعدیل گر سرمایه اطلاعاتی و هوش سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صنایع هوایی ایران) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 46-74]
 • هویت برند بررسی ابعاد مدیریت برند سازمان در بانک‌ ملت با روش فراترکیب [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 68-87]