نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌پذیری عوامل مؤثر و پیامدهای تاب‌آوری سازمانی [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 1-22]
 • آمادگی الکترونیکی طراحی و تبیین الگوی سازمان کارآفرین الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور (مورد مطالعه: بانک رفاه) [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 28-53]
 • آینده نگاری راهبردی توسعۀ مرحله راهبردپردازی در فرایند آینده نگاری راهبردی، مبتنی بر آراء متخصّصان دانشگاهی و خبرگان صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 99-122]

ا

 • ابزارهای فناوری اطلاعات طراحی چارچوب اجرای استراتژی بر مبنای قابلیت‌های فناوری اطلاعات(مطالعه موردی: یک بانک ایرانی) [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 75-103]
 • ابعاد مؤثر شناسایی ابعاد مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا( مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان) [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 49-74]
 • اجتناب مالیاتی نقش کیفیت محیط اطلاعات داخلی درکاهش ریسک مالیاتی شرکت‌ها [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 1-27]
 • اجرای استراتژی طراحی مدل اجرای استراتژی ادغام سازمان‌های دولتی ایران [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 151-181]
 • اجرای استراتژی طراحی چارچوب اجرای استراتژی بر مبنای قابلیت‌های فناوری اطلاعات(مطالعه موردی: یک بانک ایرانی) [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 75-103]
 • ادغام طراحی مدل اجرای استراتژی ادغام سازمان‌های دولتی ایران [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 151-181]
 • ارزشیابی فرصت معرفی مدلی برای ارزشیابی فرصت های کارآفرینی با رویکرد فازی [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 75-97]
 • ارزیابی عملکرد عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 123-142]
 • استاندارد پرتفوی تجدیدپذیر طراحی مدل بهینه‌سازی چندهدفه سبد تولید برق پاک ایران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 171-191]
 • استراتژی داده بنیاد طراحی مدل اجرای استراتژی ادغام سازمان‌های دولتی ایران [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 151-181]
 • اکتساب پیاده سازی رویکرد نوآوری باز در توسعه نوآوری: چالش ها، ملاحظات و راهکارها؛ مورد مطالعه صنایع بانکی و پرداخت [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 200-225]
 • الگو ذهنی شناسایی الگوهای ذهنی بانکداری کارآفرینانه: کاربرد روش شناسی کیو [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 79-100]
 • الگوی مصرف تأثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تأکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک‌های تصمیم‌گیری خرید [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 188-208]
 • انتخاب بازار بین المللی غربالگری بازارهای صادراتی از طریق شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلان موثر در صنعت فولاد [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 23-54]
 • انرژی تجدیدپذیر طراحی مدل بهینه‌سازی چندهدفه سبد تولید برق پاک ایران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 171-191]
 • ایران تحلیل شبکه‌های همکاری علمی پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 1-27]

ب

 • بازار هدف غربالگری بازارهای صادراتی از طریق شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلان موثر در صنعت فولاد [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 23-54]
 • بازاریابی اجتماعی بخش بندی رفتار بخشندگی در چهارچوب بازاریابی اجتماعی خیریه [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 102-129]
 • بازاریابی عصبی بررسی اهمیت بسته بندی محصول در میزان توجه بصری مصرف کننده با استفاده از ردیاب چشمی [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 101-125]
 • بانکداری همکاری بانک و فین‌تک: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 130-172]
 • بانکداری باز پیاده سازی رویکرد نوآوری باز در توسعه نوآوری: چالش ها، ملاحظات و راهکارها؛ مورد مطالعه صنایع بانکی و پرداخت [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 200-225]
 • بانکداری کارآفرینانه شناسایی الگوهای ذهنی بانکداری کارآفرینانه: کاربرد روش شناسی کیو [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 79-100]
 • بخش بندی بخش بندی رفتار بخشندگی در چهارچوب بازاریابی اجتماعی خیریه [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 102-129]
 • برداشت‌های ناصحیح و خطاهای ادراکی نظام تامین و تعدیل منابع انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 25-47]
 • برق پاک طراحی مدل بهینه‌سازی چندهدفه سبد تولید برق پاک ایران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 171-191]
 • برنامه‌ریزی انرژی طراحی مدل بهینه‌سازی چندهدفه سبد تولید برق پاک ایران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 171-191]
 • بسته بندی محصول بررسی اهمیت بسته بندی محصول در میزان توجه بصری مصرف کننده با استفاده از ردیاب چشمی [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 101-125]
 • بهینه‌سازی چندهدفه طراحی مدل بهینه‌سازی چندهدفه سبد تولید برق پاک ایران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 171-191]

پ

 • پایداری طراحی و تبیین مدل پایداری زنجیره تأمین خدمات بانکی (مطالعه موردی بانک ملت ) [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 53-73]
 • پایداری بررسی نگرش های مدیریتی کلان در تولید مرکبات ایران با رویکرد مدلسازی پویایی سیستم تحت مداخلات تحقیق و توسعه و جنبه های پایداری [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 55-79]
 • پایداری بانک توسعه مدل و ارزیابی عملکرد پایداری بانک های ایران [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 161-187]
 • پژوهش های بازاریابی فراروش پژوهش های بازاریابی در ایران: بررسی نزدیک بینی در روش ها [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 182-199]
 • پیامدها عوامل مؤثر و پیامدهای تاب‌آوری سازمانی [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 1-22]
 • پیش‌آیندی عناصر موثر بر همکاری میان سازمانی در مراحل پیش آیندی [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 55-77]

ت

 • تاب‌آوری سازمانی عوامل مؤثر و پیامدهای تاب‌آوری سازمانی [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 1-22]
 • تامین و تعدیل منابع انسانی نظام تامین و تعدیل منابع انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 25-47]
 • تجاری سازی پیاده سازی رویکرد نوآوری باز در توسعه نوآوری: چالش ها، ملاحظات و راهکارها؛ مورد مطالعه صنایع بانکی و پرداخت [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 200-225]
 • تجربه مصرف نقش طرح محصول در تبیین واکنش های روان شناختی مصرف کنندگان: توجه به نقش متغیرهای درگیری محصول و تجربه مصرف [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 105-128]
 • تحلیل شبکه اجتماعی تحلیل شبکه‌های همکاری علمی پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 1-27]
 • تحول آفرین طراحی مدل رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]
 • ترجیح خودرو داخلی ارائه مقیاسی برای خوشه بندی مشتریان در ترجیح محصولات داخلی؛ مورد مطالعه صنعت خودرو [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 173-196]
 • ترجیح محصولات داخلی ارائه مقیاسی برای خوشه بندی مشتریان در ترجیح محصولات داخلی؛ مورد مطالعه صنعت خودرو [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 173-196]
 • تصمیم گیری چند معیاره معرفی مدلی برای ارزشیابی فرصت های کارآفرینی با رویکرد فازی [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 75-97]
 • تقلید برند تأثیر تقلید برند بر شباهت درک‌‌شده توسط مصرف‌کننده با نقش تعدیل‌گری ذهنیت مصرف‌کننده و و فاداری به برند [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • تمایز توسعۀ مرحله راهبردپردازی در فرایند آینده نگاری راهبردی، مبتنی بر آراء متخصّصان دانشگاهی و خبرگان صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 99-122]
 • تولید مرکبات بررسی نگرش های مدیریتی کلان در تولید مرکبات ایران با رویکرد مدلسازی پویایی سیستم تحت مداخلات تحقیق و توسعه و جنبه های پایداری [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 55-79]

چ

 • چرخه عمر مشارکت ارائه مدلی مفهومی از اقدامات مشترک کلیدی شرکا در فاز عملیاتی مشارکت‌ راهبردی [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 143-169]

خ

 • خدمات بانکی طراحی و تبیین مدل پایداری زنجیره تأمین خدمات بانکی (مطالعه موردی بانک ملت ) [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 53-73]
 • خوشه‌بندی مصرف‌کنندگان ارائه مقیاسی برای خوشه بندی مشتریان در ترجیح محصولات داخلی؛ مورد مطالعه صنعت خودرو [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 173-196]
 • خیریه بخش بندی رفتار بخشندگی در چهارچوب بازاریابی اجتماعی خیریه [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 102-129]

د

 • دانشگاه فنی حرفه ای طراحی مدل رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]
 • درگیری محصول نقش طرح محصول در تبیین واکنش های روان شناختی مصرف کنندگان: توجه به نقش متغیرهای درگیری محصول و تجربه مصرف [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 105-128]

ذ

 • ذهنیت مصرف‌کننده تأثیر تقلید برند بر شباهت درک‌‌شده توسط مصرف‌کننده با نقش تعدیل‌گری ذهنیت مصرف‌کننده و و فاداری به برند [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]

ر

 • رابطه گرایی نظام تامین و تعدیل منابع انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 25-47]
 • راهبرد توسعۀ مرحله راهبردپردازی در فرایند آینده نگاری راهبردی، مبتنی بر آراء متخصّصان دانشگاهی و خبرگان صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 99-122]
 • ردیابی حرکات چشم بررسی اهمیت بسته بندی محصول در میزان توجه بصری مصرف کننده با استفاده از ردیاب چشمی [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 101-125]
 • رفتار بخشندگی بخش بندی رفتار بخشندگی در چهارچوب بازاریابی اجتماعی خیریه [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 102-129]
 • رهبری طراحی مدل رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]
 • روش کیو شناسایی الگوهای ذهنی بانکداری کارآفرینانه: کاربرد روش شناسی کیو [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 79-100]
 • رویکرد چند سطحی عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 123-142]
 • رویکرد غربالگری بازار غربالگری بازارهای صادراتی از طریق شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلان موثر در صنعت فولاد [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 23-54]
 • رویکرد نظریه داده بنیاد (GT) طراحی مدل کنترل ریسک پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با رویکرد نظریه داده بنیاد (GT) [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 81-101]
 • رویکرد یکپارچه توسعۀ مرحله راهبردپردازی در فرایند آینده نگاری راهبردی، مبتنی بر آراء متخصّصان دانشگاهی و خبرگان صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 99-122]

ز

 • زنجیره تامین خدمات طراحی و تبیین مدل پایداری زنجیره تأمین خدمات بانکی (مطالعه موردی بانک ملت ) [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 53-73]

س

 • ساختار حکومت واکاوی ساختار جاری نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر مانایی [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 129-159]
 • سازمان دولتی طراحی مدل اجرای استراتژی ادغام سازمان‌های دولتی ایران [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 151-181]
 • سازمان کارآفرین طراحی و تبیین الگوی سازمان کارآفرین الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور (مورد مطالعه: بانک رفاه) [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 28-53]
 • سازمان کارآفرین الکترونیکی طراحی و تبیین الگوی سازمان کارآفرین الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور (مورد مطالعه: بانک رفاه) [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 28-53]
 • سبک‌های تصمیم‌گیری خرید تأثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تأکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک‌های تصمیم‌گیری خرید [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 188-208]
 • سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) طراحی مدل کنترل ریسک پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با رویکرد نظریه داده بنیاد (GT) [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 81-101]
 • سیستم های کاری با عملکرد بالا شناسایی ابعاد مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا( مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان) [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 49-74]

ش

 • شاخص های کلان غربالگری بازارهای صادراتی از طریق شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلان موثر در صنعت فولاد [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 23-54]
 • شایسته‌سالاری نظام تامین و تعدیل منابع انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 25-47]
 • شباهت درک شده تأثیر تقلید برند بر شباهت درک‌‌شده توسط مصرف‌کننده با نقش تعدیل‌گری ذهنیت مصرف‌کننده و و فاداری به برند [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • شبکه هم‌نویسندگی تحلیل شبکه‌های همکاری علمی پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 1-27]
 • شبیه سازی بررسی نگرش های مدیریتی کلان در تولید مرکبات ایران با رویکرد مدلسازی پویایی سیستم تحت مداخلات تحقیق و توسعه و جنبه های پایداری [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 55-79]
 • شرکتهای دانش بنیان شناسایی ابعاد مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا( مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان) [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 49-74]

ص

 • صنایع دفاعی هوایی ارائه مدلی مفهومی از اقدامات مشترک کلیدی شرکا در فاز عملیاتی مشارکت‌ راهبردی [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 143-169]

ط

 • طرح‌ریزی مالیات نقش کیفیت محیط اطلاعات داخلی درکاهش ریسک مالیاتی شرکت‌ها [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 1-27]
 • طرح محصول نقش طرح محصول در تبیین واکنش های روان شناختی مصرف کنندگان: توجه به نقش متغیرهای درگیری محصول و تجربه مصرف [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 105-128]

ع

 • عارضه‌یابی واکاوی ساختار جاری نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر مانایی [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 129-159]
 • عدم اطمینان معرفی مدلی برای ارزشیابی فرصت های کارآفرینی با رویکرد فازی [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 75-97]
 • عدم اطمینان نقش کیفیت محیط اطلاعات داخلی درکاهش ریسک مالیاتی شرکت‌ها [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 1-27]
 • عملیات مشارکت ارائه مدلی مفهومی از اقدامات مشترک کلیدی شرکا در فاز عملیاتی مشارکت‌ راهبردی [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 143-169]
 • عوامل مؤثر عوامل مؤثر و پیامدهای تاب‌آوری سازمانی [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 1-22]

غ

 • غربالگری فازی معرفی مدلی برای ارزشیابی فرصت های کارآفرینی با رویکرد فازی [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 75-97]

ف

 • فراترکیب توسعه مدل و ارزیابی عملکرد پایداری بانک های ایران [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 161-187]
 • فرا روش فراروش پژوهش های بازاریابی در ایران: بررسی نزدیک بینی در روش ها [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 182-199]
 • فن دلفی طراحی و تبیین الگوی سازمان کارآفرین الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور (مورد مطالعه: بانک رفاه) [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 28-53]
 • فین‌تک همکاری بانک و فین‌تک: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 130-172]

ق

 • قابلیت‌های فناوری اطلاعات طراحی چارچوب اجرای استراتژی بر مبنای قابلیت‌های فناوری اطلاعات(مطالعه موردی: یک بانک ایرانی) [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 75-103]
 • قانون اساسی واکاوی ساختار جاری نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر مانایی [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 129-159]

ک

 • کارآفرینی طراحی و تبیین الگوی سازمان کارآفرین الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور (مورد مطالعه: بانک رفاه) [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 28-53]
 • کارت امتیازی متوازن عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 123-142]
 • کارکردهای فناوری اطلاعات طراحی چارچوب اجرای استراتژی بر مبنای قابلیت‌های فناوری اطلاعات(مطالعه موردی: یک بانک ایرانی) [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 75-103]
 • کلاسترینگ بخش بندی رفتار بخشندگی در چهارچوب بازاریابی اجتماعی خیریه [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 102-129]
 • کنترل ریسک طراحی مدل کنترل ریسک پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با رویکرد نظریه داده بنیاد (GT) [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 81-101]

گ

 • گزینه راهبردی توسعۀ مرحله راهبردپردازی در فرایند آینده نگاری راهبردی، مبتنی بر آراء متخصّصان دانشگاهی و خبرگان صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 99-122]

م

 • ماژولاریتی تحلیل شبکه‌های همکاری علمی پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 1-27]
 • مانایی واکاوی ساختار جاری نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر مانایی [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 129-159]
 • مجلات داخلی فراروش پژوهش های بازاریابی در ایران: بررسی نزدیک بینی در روش ها [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 182-199]
 • محصول نقش طرح محصول در تبیین واکنش های روان شناختی مصرف کنندگان: توجه به نقش متغیرهای درگیری محصول و تجربه مصرف [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 105-128]
 • مداخلات تحقیق و توسعه بررسی نگرش های مدیریتی کلان در تولید مرکبات ایران با رویکرد مدلسازی پویایی سیستم تحت مداخلات تحقیق و توسعه و جنبه های پایداری [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 55-79]
 • مدت زمان تثبیت نگاه بررسی اهمیت بسته بندی محصول در میزان توجه بصری مصرف کننده با استفاده از ردیاب چشمی [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 101-125]
 • مدلسازی پویایی سیستم بررسی نگرش های مدیریتی کلان در تولید مرکبات ایران با رویکرد مدلسازی پویایی سیستم تحت مداخلات تحقیق و توسعه و جنبه های پایداری [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 55-79]
 • مدل سازی ساختاری تفسیری عناصر موثر بر همکاری میان سازمانی در مراحل پیش آیندی [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 55-77]
 • مدلسازی ساختاری تفسیری توسعه مدل و ارزیابی عملکرد پایداری بانک های ایران [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 161-187]
 • مدل سازی معادلات ساختاری عناصر موثر بر همکاری میان سازمانی در مراحل پیش آیندی [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 55-77]
 • مدل سیستم‌های مانا(VSM) واکاوی ساختار جاری نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر مانایی [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 129-159]
 • مدیریت نقش کیفیت محیط اطلاعات داخلی درکاهش ریسک مالیاتی شرکت‌ها [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 1-27]
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی شناسایی ابعاد مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا( مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان) [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 49-74]
 • مدیریت راهبردی تحلیل شبکه‌های همکاری علمی پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 1-27]
 • مدیریت عملکرد عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 123-142]
 • مرور سیستماتیک معرفی مدلی برای ارزشیابی فرصت های کارآفرینی با رویکرد فازی [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 75-97]
 • مرور نظام‌مند بر ادبیات همکاری بانک و فین‌تک: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 130-172]
 • مشارکت راهبردی ارائه مدلی مفهومی از اقدامات مشترک کلیدی شرکا در فاز عملیاتی مشارکت‌ راهبردی [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 143-169]
 • مصرف کننده نقش طرح محصول در تبیین واکنش های روان شناختی مصرف کنندگان: توجه به نقش متغیرهای درگیری محصول و تجربه مصرف [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 105-128]
 • مطالعه موردی طراحی چارچوب اجرای استراتژی بر مبنای قابلیت‌های فناوری اطلاعات(مطالعه موردی: یک بانک ایرانی) [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 75-103]
 • مقیاس خوشه بندی ترجیح محصولات داخلی ارائه مقیاسی برای خوشه بندی مشتریان در ترجیح محصولات داخلی؛ مورد مطالعه صنعت خودرو [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 173-196]
 • موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 123-142]

ن

 • نرخ موثر مالیات نقش کیفیت محیط اطلاعات داخلی درکاهش ریسک مالیاتی شرکت‌ها [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 1-27]
 • نزدیکی بینی در روش ها فراروش پژوهش های بازاریابی در ایران: بررسی نزدیک بینی در روش ها [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 182-199]
 • نظام ارزشیابی معیوب نظام تامین و تعدیل منابع انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 25-47]
 • نوآوری باز پیاده سازی رویکرد نوآوری باز در توسعه نوآوری: چالش ها، ملاحظات و راهکارها؛ مورد مطالعه صنایع بانکی و پرداخت [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 200-225]

و

 • وفاداری به برند تأثیر تقلید برند بر شباهت درک‌‌شده توسط مصرف‌کننده با نقش تعدیل‌گری ذهنیت مصرف‌کننده و و فاداری به برند [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • وفاداری به برند تأثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تأکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک‌های تصمیم‌گیری خرید [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 188-208]

ه

 • همکاری عناصر موثر بر همکاری میان سازمانی در مراحل پیش آیندی [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 55-77]
 • همکاری همکاری بانک و فین‌تک: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 130-172]
 • همکاری میان سازمانی عناصر موثر بر همکاری میان سازمانی در مراحل پیش آیندی [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 55-77]
 • هویت جنسیتی تأثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تأکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک‌های تصمیم‌گیری خرید [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 188-208]
 • هویت شخصی تأثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تأکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک‌های تصمیم‌گیری خرید [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 188-208]

ی

 • یکپارچه سازی پیاده سازی رویکرد نوآوری باز در توسعه نوآوری: چالش ها، ملاحظات و راهکارها؛ مورد مطالعه صنایع بانکی و پرداخت [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 200-225]