نویسنده = اصغر مشبکی
طراحی مدل اجرای استراتژی ادغام سازمان‌های دولتی ایران

دوره 23، شماره 2، تیر 1398، صفحه 151-181

اسماعیل جلیلی؛ اصغر مشبکی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ عادل آذر


طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 103-130

اصغر مشبکی؛ شهناز اکبری امامی؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی


طراحی مدل عملکرد بازار مبتنی بر قابلیتهای پویای بازاریابی با رویکرد چابکی عملیاتی

دوره 19، شماره 3، مهر 1394، صفحه 83-112

سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی؛ سهیلا خدامی


تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب و کار

دوره 19، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 139-160

اصغر مشبکی؛ اسداله کردنائیج؛ فاطمه جهانی زاده؛ سید حمید خداداد حسینی


اندازه گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و روش اندازه گیری

دوره 15، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 107-132

سیدیعقوب حسینی؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ اصغر مشبکی


اجرای خط مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 79-106

حسن دانایی فرد؛ عمادالدین ثقفی؛ اصغر مشبکی


بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: رویکردی قرآنی

دوره 14، شماره 3، آذر 1389

حسن دانایی فرد؛ میثم لطیفی؛ ولی‌الله نقی‌پورفر؛ اصغر مشبکی


طراحی مدل تحول سازمانی در مدیریت هزینه مورد زنجیره تأمین گروه صنعتی‌ایران خودرو

دوره 13، شماره 2، تیر 1388، صفحه 159-181

علی رضائیان؛ عباس مقبل با عرض؛ ناصر شاهباز؛ اصغر مشبکی


طراحی الگویی برای تعیین سطح یادگیرندگی سازمانها: شرکتهای قطعه سازی خودرو

دوره 10، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 169-209

اصغر مشبکی؛ وجه اله قربانی زاده


برنامه‌ریزی ملی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع

دوره 10، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 67-89

اصغر مشبکی؛ محمدحسن پاسوار