دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، مهر 1394 
مطالعه و بررسی شبکه تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانو فناوری در ایران

صفحه 113-139

کیومرث اشتریان؛ دیبا غنچه پور؛ علی خواجه نایینی؛ حنانه محمدی کنگرانی