دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1390 
بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمند سازی کارکنان

صفحه 159-180

اکبر حسن پور1‏؛ طیبه عباسی2‏؛ مجتبی نوروزی3‏


طراحی الگوی "سرآمدی بازاریابی" در صنایع تولیدی ‏ با رویکرد ترکیبی

صفحه 201-222

سید حمید خداداد حسینی1‏؛ میثم شیرخدایی2‏؛ پرویز احمدی3‏