نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشجوی دکتری بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران ‏

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد بانکداری، مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران‏

چکیده

سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی مانند سایر سازمان ها می توانند از ارزش چرخه عمر مشتری به ‏عنوان ابزاری در جهت رسیدن به هدف های مورد نظر خود در زمینه ارتباطات با مشتریان استفاده کنند. ‏ادبیات علمی موجود در زمینه ‏CLV‏ بسیار گسترده است ، اما کم تر مطالعه ای خاص صنعت بانکداری ‏صورت گرفته است. در این تحقیق با هدف ارائه الگویی برای تعیین ارزش چرخه عمر مشتریان صنعت ‏بانکداری، مشتریان دارای حساب جاری در یکی از بانک های کشور مورد بررسی قرار گرفتند.‏
اهداف دیگر تحقیق تعیین وزن و اهمیت نسبی شاخص های مورد استفاده در دسته بندی مشتریان بانک، ‏تعیین رتبه ‏CLV‏ هریک از دسته های مشتریان و مشخص کردن استراتژی های مناسب بانک در برخورد با ‏هر یک از دسته های مشتریان است. در ارائه الگو از سه متغیر اصلی تازگی مبادلات (تعداد روزهای سپری ‏شده از آخرین گردش حساب مشتریان) ، فراوانی مبادلات (تعداد گردش های مثبت حساب مشتریان) و ‏ارزش مالی(مانده حساب مشتریان) استفاده شد. هم چنین اهمیت نسبی سه متغیر مذکور‏‎, wM)‎‏ ‏‎ (wR , wF ‎‎ ‎به عنوان مقادیر دیگر مورد استفاده قرار گرفت. در این تحلیل از نظر مدیران و کارشناسان بخش ‏بازاریابی و امور مشتریان یکی از بانک های کشور و هم چنین داده های 382 مشتری حقوقی و 5113 ‏مشتری حقیقی نمونه تصادفی که دارای حساب جاری در 33 شعبه بانک مورد بررسی در تهران هستند، ‏استفاده شد. روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ‏‎(AHP)‎‏ برای تعیین وزن و اهمیت هر یک از شاخص ها و ‏مدل ‏WRFM‏ جهت دسته بندی و رتبه بندی ‏CLV‏ مشتریان در دو گروه حقیقی و حقوقی به کار برده شد که ‏روش های تحلیل در این بخش خوشه بندی و تحلیل ممیز می باشند. پس از دسته بندی و تعیین رتبه هریک از ‏دسته ها استراتژی های مناسبی که بانک در برخورد با هریک از دسته ها باید به کار گیرد، بیان شده است.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model to Determine Customer Lifetime Value ‎‎(CLV) in Banking Industry‎

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 3

چکیده [English]

Financial Service Providers (FSPs) like other organizations can use ‎Customer Lifetime Value (CLV) as an instrument to achieve their targets in ‎Customer Relationship Management (CRM). Although various studies have ‎been done about this concept, CLV case studies are scarce in banking ‎industry. In this research, in order to present a model to determine CLV in ‎banking industry, customers with current account in a bank in Iran were ‎studied. Determining the relative importance of R, F and M variables that are ‎used to cluster customers, ranking the clusters of customers according to ‎their CLV and understanding the best strategies for bank to treat with each ‎cluster are among the other goals of this study. Three main variables were ‎used to apply the model; a) Recency: the length of time since the last ‎transaction (in days), b) Frequency: number of positive transactions and c) ‎Monetary: balance of account (in Rials). Also wR , wF and wM were used as ‎the relative importance of R,F and M variables. We used the ideas of experts ‎and marketing managers and the data of transactions from the random ‎samples of 382 corporate customers and 5113 individual customers, who had ‎current account in 33 branches of a bank in Tehran. The analytical Hierarchy ‎Process (AHP) was applied to determine wR , wF and wM in evaluating CLV. ‎Then WRFM model was used to cluster the customers and rank them based ‎on their CLV for two groups of corporate and individual clients Clustering ‎and Discriminant Analysis techniques were implemented for this section. ‎Finally, the best strategies for bank to treat with each cluster of the ‎customers was determined.‎

Keywords:

کلیدواژه‌ها [English]

  • &rlm
  • AHP&rlm
  • ؛Banking؛Customer relationship management؛&lrm
  • Clustering of customers؛AHP approach؛Customer Lifetime Value؛WRFM model&lrm