نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

2 -دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه در دنیای کسب و کار منابع انسانی به عنوان سرمایه اساسی سازمان ها در کنار منابع فناوری، ‏مالی و... مطرح بوده و در حقیقت رکن اساسی هر سازمان در برآورده ساختن استراتژی ها و حصول ‏اهداف می باشد.با توجه به اهمیت منابع انسانی ، پژوهش حاضر برای ارائه چارچوبی هدف گذاری شده ‏است که از طریق آن بتوان استراتژی های منابع انسانی را با تأکید بر بعد دانش که امروزه یکی از ‏اصلی ترین منابع ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها می باشد، تدوین کرد. در مدل ها و رویکردهای پیشین، ‏عدم توجه به بعد دانش کارکنان در تدوین استراتژی های منابع انسانی به صورت یک خلأ کلیدی قابل ‏مشاهده می باشد که می توان تفاوت اساسی چارچوب توسعه یافته در این پژوهش را با مطالعات قبل در ‏توجه به بعد دانش به عنوان یکی از تعیین کننده ترین ابعاد به خصوص برای سازمان های دانش محور ‏موجود در تصمیمات استراتژیک منابع انسانی دانست که در حقیقت نوآوری و نتیجه اصلی این پژوهش ‏نیز همین چارچوب تدوین استراتژی های منابع انسانی با تأکید بر بعد دانش می باشد که می تواند در ‏کسب و کارهای نوین عصر حاضر که در حال حرکت به سوی دانش محوری می باشند، مورد استفاده ‏قرار گیرد. برای اعتبار سنجی چارچوب پیشنهادی از روش نظر خبرگان که یکی از روش های تحقیق در ‏مطالعات کیفی می باشد، استفاده شده است.‏

عنوان مقاله [English]

Increasing Human Capital: ‎ Step toward Social Capital Development ‎(A Case Study: National Petrochemical ‎Company)‎

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

This article investigates the effect of human capital on social capital. The ‎sample includes the employees of National Petrochemical Company and the ‎required data were collected by questionnaire. Trust, civil participation and ‎leadership, voluntariness, informal social relations and diversity in friendship ‎were considered for measuring social capital. Also experience, education, ‎creativity, skill and health were used to measure human capital. The results ‎showed that social capital will be increased by investment on human capital, ‎and one of the best ways to achieve that, is investment on education because it ‎has great effect on all factors of social capital. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital؛human capital؛Education&lrm