نویسندگان

1 دانشیار مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس تهران‏

چکیده

‏تعیین میزان انحراف از هریک از اهداف پروژه برای پیمان کاران و کارفرمایان امری ضروری است. ‏میزان افزایش زمان پروژه تابعی از ریسک های مربوط به پروژه است. دستیابی به ابزاری که دست به ‏ارزیابی سطح ریسک پروژه زده و به تبع آن میزان انحراف واقعی از برنامه زمان بندی را براورد کند، ‏به شدت برای پیمانکاران سودمند است. ‏
هدف از این مقاله ارائه یک متدلوژی ارزیابی ریسک فازی برای تعیین میزان ریسک زمانی پروژه ‏و تخمین انحراف از برنامه زمان بندی پروژه است. این متدلوژی از نمودار تأثیرگذاری برای ساخت ‏مدل و رویکرد ارزیابی ریسک فازی برای تخمین میزان افزایش زمانی هریک از فعالیت ها و انحراف ‏زمانی فازهای پروژه استفاده می کند. سپس مقادیر به دست آمده از مدل ارزیابی ریسک فازی وارد ‏برنامه کنترل پروژه شده و انحراف زمانی کل پروژه از برنامه زمان بندی مصوب محاسبه می شود. ‏مطالعه عملی این مدل بر روی بخشی از یک پروژه بهسازی خط مربوط به اداره کل خط و ابنیه ‏راه آهن جمهوری اسلامی ایران است. اعتبارسنجی مدل به وسیله مقایسه مقادیر براورد شده به وسیله ‏مدل و مقادیر واقعی زمان فعالیت ها و محاسبه متوسط نسبت قدر مطلق خطاها ‏ انجام شد. متوسط ‏نسبت قدر مطلق خطاها‎ ‎برای فعالیت ها برابر 75/10 درصد محاسبه شد. علاوه بر آن زمان کل پروژه ‏برابر با 24/105 واحد براورد شد که در مقایسه با زمان واقعی کل پروژه ، یعنی 113 واحد زمانی ‏نشان دهنده دقت بالای مدل برای استفاده در پروژه های عمرانی است. ‏

عنوان مقاله [English]

Developing a Fuzzy Risk Assessment Model to ‎Assess the Schedule Risks in Construction Projects ‎(Case: Track Renewal Project in Iran Railway ‎Administration)‎

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

Calculation of Derivations from every objective of the project is very ‎important for both contractors and employers. Time overrun is the function ‎of all project risks. A tool that can assess the risk levels and estimate the ‎derivations from the planed duration is very useful for contractors. This ‎research tries to propose a new methodology to determine the schedule risk ‎of construction projects and the total time overrun. This methodology uses ‎influence diagram to construct the risk model and fuzzy risk assessment ‎system to estimate time overrun for every activity. Then the information of ‎fuzzy risk assessment model is used by scheduling the softwares such as ‎MSP or Primavera to calculate the time overrun of the project. This model ‎has been used in one of the track renewal projects of Iran Railway ‎Administration. ‎
The model was validated by using the estimated data produced by model and ‎the real data of the activities’ duration. Then the mean absolute percentage ‎error (MAPE) was calculated for the activities and the project. MAPE of the ‎activities was equal to 10.75% and the estimated duration of project was ‎equal to 105.24 time unit. In comparison with the real duration of project ‎‎(which was equal to 113 time units and MAPE for the whole project was ‎equal to 6.7%), it can be concluded that fuzzy risk assessment model has ‎remarkable accuracy to be used in construction projects.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction projects؛Fuzzy risk assessment model؛Risk management&lrm