ارائه ‏‎ ‎چارچوب تدوین استراتژی های منابع انسانی ‏ با تأکید بر بعد دانش‏

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و فناوری های نرم دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ‏MBA، دانشکده مدیریت و فناوری های نرم دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

امروزه در دنیای کسب و کار منابع انسانی به عنوان سرمایه اساسی سازمان ها در کنار منابع فناوری، ‏مالی و... مطرح بوده و در حقیقت رکن اساسی هر سازمان در برآورده ساختن استراتژی ها و حصول ‏اهداف می باشد.با توجه به اهمیت منابع انسانی ، پژوهش حاضر برای ارائه چارچوبی هدف گذاری شده ‏است که از طریق آن بتوان استراتژی های منابع انسانی را با تأکید بر بعد دانش که امروزه یکی از ‏اصلی ترین منابع ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها می باشد، تدوین کرد. در مدل ها و رویکردهای پیشین، ‏عدم توجه به بعد دانش کارکنان در تدوین استراتژی های منابع انسانی به صورت یک خلأ کلیدی قابل ‏مشاهده می باشد که می توان تفاوت اساسی چارچوب توسعه یافته در این پژوهش را با مطالعات قبل در ‏توجه به بعد دانش به عنوان یکی از تعیین کننده ترین ابعاد به خصوص برای سازمان های دانش محور ‏موجود در تصمیمات استراتژیک منابع انسانی دانست که در حقیقت نوآوری و نتیجه اصلی این پژوهش ‏نیز همین چارچوب تدوین استراتژی های منابع انسانی با تأکید بر بعد دانش می باشد که می تواند در ‏کسب و کارهای نوین عصر حاضر که در حال حرکت به سوی دانش محوری می باشند، مورد استفاده ‏قرار گیرد. برای اعتبار سنجی چارچوب پیشنهادی از روش نظر خبرگان که یکی از روش های تحقیق در ‏مطالعات کیفی می باشد، استفاده شده است.‏

عنوان مقاله [English]

Developing a Human Resource Strategy ‎Framework:‎ A Knowledge Oriented Approach

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
چکیده [English]

In today’s business world, human resource is concerned as fundamental capital ‎of organizations. In fact, human resource is the chief organizational tool to ‎achieve the strategies and goals. According to the significance of human ‎resource, the present research aimed to develop a framework, by which the ‎human resource strategies can be developed on the basis of the knowledge ‎dimension, which is one of the most important resources for generating ‎competitive advantage. Previous models and approaches did not concern to the ‎knowledge aspect of the employees in human resource strategy process, which ‎is a significant lack in these models. The main difference of the framework of ‎this research and that of previous study is paying due attention in work to the ‎knowledge in human resource strategy development process as a determinant ‎factor, especially for the knowledge based organizations. Indeed, the main ‎finding of this study is development of a human resource strategy framework ‎that emphasizes to the knowledge aspect, which is applicable in new ‎businesses of the present era of transferring to the knowledge based ‎organizations. For validating the suggested framework, the expert opinion, one ‎of the research methods for conceptual studies, was used. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource strategy؛Knowledge map؛Knowledge exploration؛&lrm
  • Knowledge exploitation&lrm