نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران‏

2 دانشجوی دکتری مدیریت گرایش تحقیق در عملیات ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

4 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران‏

چکیده

انتخاب تأمین کنندگان مناسب به شکل قابل ملاحظه ای هزینه ها را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را ‏افزایش می دهد. از سویی در محیط رقابتی کسب و کار، سرعت بالای تغییرات بر عدم اطمینان و ابهام در ‏تصمیم گیری ها افزوده است. با توجه به این دو مهم در این تحقیق به منظور کاهش ریسک و رفع ابهام ‏موجود در تصمیم گیری از رویکرد ابداعی بهینه سازی استوار- فازی در برنامه ریزی تأمین قطعات دو ‏محصول شرکت ایران خودرو و ارزیابی تأمین کنندگان استفاده می شود. با در نظر گرفتن حجم وسیع ‏قطعات هر خودرو، قطعات با ارزش برای بررسی انتخاب می شود. مدل تأمین این قطعات در قالب یک ‏مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه طراحی می شود.‏ با توجه به نبود اطمینان حاکم بر برخی پارامتر های ‏مدل، این نوع پارامتر ها به صورت متغیری تصادفی که در بازه ای متقارن نوسان می کند ، لحاظ می شوند. ‏به منظور رفع نگرانی از این نوع پارامتر ها و با توجه به این که تعیین طول بازه برخی از این پارامترها ‏برای تصمیم گیرنده مبهم است، مدل با رویکرد ابداعی به مدل استوار- فازی تبدیل می شود تا پاسخ های ‏به دست آمده از آن قابل اتکا باشد. در پایان به منظور ارزیابی عملکرد مدل و بررسی کیفیت جواب های ‏به دست آمده از تکنیک شبیه سازی استفاده می شود. ‏

عنوان مقاله [English]

The Fuzzy-Robust Multiple Objectives ‎Mathematical Model for Sourcing:‎ ‎ The Approach for Risk Management in the ‎Supply Chain of Iran Khodro

نویسندگان [English]

  • -- - 1
  • - - 2
  • - - 3
  • - - 4

چکیده [English]

Selecting appropriate suppliers can significantly reduce costs and increase ‎the competitiveness of organizations. On the other‏ ‏hand, in today’s ‎competitive environments, high speed of changes increases uncertainty and ‎ambiguity in decision making. Considering these two important issues, in ‎this research, fuzzy-robust approach was is used to increase certainty and ‎remove ambiguity in planning of the supply parts for two products of Iran ‎Khodro Company (Tehran, Iran). Due to high number of parts were in any ‎product, only the important parts were selected for this survey. Model of ‎supply of these parts (was designed) in the form of a multi-objective linear ‎programming model. Because of the uncertainty of some parameters of the ‎model, these parameters are considered as random variables but there is no ‎exact value for them. In order to remove concern and ambiguity about these ‎parameters‏ ‏regarding the length (half-length) of their intervals, with help ‎new approach (fuzzy-robust), the model was converted into fuzzy-robust ‎model to achieve dependable solutions. Finally, the quality of solutions was ‎analyzed by simulation technique.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • simulation؛Sourcing (Supplier Selection)؛Risk؛Fuzzy؛Robustness؛&lrm
  • Supply chain. &lrm