دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، شهریور 1389 
پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از شبکه های عصبی: مطالعه موردی در ایران

صفحه 203-220

محمدباقر منهاج؛ عالیه کاظمی؛ حامد شکوری گنجوی؛ محمدرضا مهرگان؛ محمدرضا تقی زاده