دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

ساخت‌دهی به توانمندسازهای استراتژیکی مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار

صفحه 1-25

اسماعیل ملک اخلاق؛ محمدعلی سنگبر؛ فاطمه جاویدی؛ جواد رجبی


پدیدارشناسی یادگیری بین سازمانی در اجرای پروژه های مشترک

صفحه 46-66

وجه الله قربانی زاده؛ حبیب رودساز؛ میر علی سیدنقوی؛ حسین محمدی


بررسی ابعاد مدیریت برند سازمان در بانک‌ ملت با روش فراترکیب

صفحه 68-87

سارا پسران افشاریان؛ محمد حقیقی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ هاشم آقازاده


آسیب شناسی فرایندی نظام مالیاتی در ایران

صفحه 109-133

فاطمه رحیمی؛ طیبه امیرخانی؛ بهمن حاجی پور؛ علی اکبر عرب مازار