نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر «آسیب‌شناسی‎ ‎فرایندی نظام مالیاتی ایران» است. این پژوهش به روش ‏ترکیبی انجام شده است، بدین‌ترتیب که ابتدا در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، ‏آسیب‌های مرتبط با فرایندهای اصلی سازمان امور مالیاتی، شناسایی و از روش تحلیل تم ‏طبقه‌بندی شده‌اند. سپس از طریق تحلیل محتوای متون مرتبط با آسیب‌های نظام مالیاتی، سایر ‏آسیب‌های مرتبط با کلیت نظام مالیاتی، با این استدلال که می‌تواند منجر به برخی از آسیب‌های ‏فرایندی یا مانع از اصلاح آنها باشد، شناسایی و در قالب عوامل سازمانی (مدیریت منابع انسانی، ‏فرهنگ سازمانی، فناوری‌اطلاعات و زیرساخت‌ها، سیستم‌اطلاعاتی و فرایندها، قوانین و مقررات و ‏ساختار) و عوامل محیطی (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی) دسته‌بندی شدند. در بخش کمی، آسیب-‏های مرتبط با کلیت نظام مالیاتی به شکل پرسشنامه تهیه و در اختیار خبرگان امور مالیاتی قرار ‏گرفتند تا مواردی که تاثیر‌گذاری آنها بر فرایندها معنادار است، مشخص شوند. جامعه آماری این ‏پژوهش در بخش کیفی و کمی، صاحبان فرایندها و افراد آشنا با فرایندها در سازمان امور ‏مالیاتی تهران و البرز بوده‌اند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشانگر وجود آسیب‌های متعددی در ‏فرایندهای سازمان امور مالیاتی است که بسیاری از این آسیب‌ها از عوامل سازمانی و محیطی ‏نشأت می‌گیرد و برای رسیدن به فرایندهای مطلوب مالیاتی لازم است تغییرات زیربنایی و بلندمدت ‏اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و سازمانی انجام پذیرد. ‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Process pathology of the tax system in iran

نویسندگان [English]

  • FATEMEH RAHIMI 1
  • Tayebe Amirkhani 2
  • Bahman Hajipour 3
  • Aliakbar Arabmazar 4

1 PhD Student, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

4 Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

‎“Process pathology of the Iranian tax system” is the main purpose of this research. This ‎research has been done based on mixed method. In this regard, the problems of the tax ‎system processes were identified through interviews with owners of process and have been ‎categorized based on theme analysis. Since the general problems of the tax system, can ‎lead to some process problems or prevent their correction, in the next steps the general ‎problems of the tax system of Iran have been identified and categorized based on content ‎analysis . In the quantitative stage, all of these general problems were prepared in the form ‎of a questionnaire and presented to the experts of the Iranian National Tax Administration ‎to determine which of these general problems have significant impact on the processes. ‎Process owners and the employees of the Tehran and Alborz Iranian National Tax ‎Administration who are familiar with the tax processes are the society of this research. In ‎general, the results of this study indicate that the processes of Iranian National Tax ‎Administration have been faced with several problems, many of them stem from the ‎external factors, and to achieve the desired result, it is necessary to make fundamental and ‎long-term political, economic, social, cultural and intra-organizational changes.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • "pathology
  • Process"
  • " Tax
  • "
  • "Iranian National Tax Administration"
  • "Complexity of ‎processes"
[1] Anvary Rostami, A. A., Khosroanjom, D., & mollaei, M. (2011), Business Process Management with Emphasis on Business Process Reengineering, Second National Conference on Organizational Process Management.
[2] Lemanska-Majdzika, A., & Okreglickaa, M. (2015), Identification of Business Processes in an Enterprise Management, 22nd International Economic Conference–IECS 2015, Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies.
[3] Janicijevic, N. (2010), Business processes in Organizational, Diagnosis Management: Journal of Contemporary Management Issues, 15(2), 85-106.
[4] Padua, S. I. D., Costa, J. M. H., Segatto, M., Júnior, M.A.D.S.,  Jabbour, C. J. C. J. (2014), BPM for change management: two process diagnosis techniques. Business Process Management Journal, vol. 20, Iss 2, pp. 247-271. 2014. Journal of Contemporary Management Issues, 15(2), 85-106.
[5] validi, M. S., & Najafi tavana, A.,  Ahmadi Mosavi, M. (2017), Pathology of Iran's tax system, The Judiciary Law Journal, Volume 80, Issue 96-serial Number 96, pages 37-58
[6] Moradi, M., Rostami, A., & Taghizadeh, R. (2013), Investigating into Determinants of Tax Evasion with Focusing on Cultural Factors, J Tax Res, ; 21 )18( :181-202
[7] Lashkari zadeh, M., & Azizi, M. (2011), Exploration of some affective factorson taxation culture in Iran, Journal of industrial strategic management Management Quarterly, Year 8, No. 22. Volume 8, Number 22; Page(s) 82- 91.
[8] Almasi, H., Marjani. A. B., & Ghoreishi, R. (2012), The Organizational Factors Affecting VAT Evasion (Case Study of Tehran City VAT Directorate). J Tax Res; 20 (15) :37-50
[9] Nazari, A., & Fadaei, I. (2013), Pathology of Iran’s Tax System. quarterly journal of fiscal and Economic policies. 2014; 1 (4) :95-110.
[10] Hamidi, N., & Mohammadi, F. (2015( Identification and Prioritization of Factors Influencing Real Estate Tax Evasion in Qazvin province. J Tax Res. 2015; 23 (25).
[11] Rousta, M., & Heidarieh, S. A.  (2014), Ranking Causes of Tax Evasion by Analytic Hierarchy Process (AHP). J Tax Res. 2015; 22 (24)
[12] Mohammad bagheri, M.  (2020) identifying and prioritizing factors responsible for tax evasion and selecting the best soloution to reduse it, The macro and  Strategic policies. Volume 7, Issue 5, pages 118-137.
[13] Safari, S., abasi, R., moradi doliskani, S., Zamandi, A. (2016) "Designing an Assessment Tool for Evaluating Business Process Reengineering Implementation Readiness in Iranian Organizations: Case of Mellat Bank", Management Research in Iran , Volume 21, Number 1, pages 177-200.
[14] Iranian National Tax Administration (2020), the strategic plan of the Iranian National Tax Administration and the roadmap for the establishment of an intelligent tax system.
[15] Adesola, S., & Baines, T (2005), Developing and evaluating a methodology for business process improvement, Business Process Management Journal, Vol. 11 Iss 1 pp. 37 – 46.
[16] Ould, M. A (2005), Business process management: a rigorous  approach, BCS, The chartered institute.
[17] Jeston, J., & Nelis, J. (2008), Business Process management: practical Guidelines to successful implementations, Second Edition, Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
[18] Mir Hosseini, S., Azar, A., Jahanian, S. (2019) " Examining the Risks and Obstacles to the Success of ERP implementation using the Critical System Heuristics (CSH) Approach" Modern Research in Decision Making, Volume 4, Number 4.
[19] Nurlankyzy, N. A. (2019), Business Process as the Basis of the Process Approach in Enterprise Management, International Journal of Engineering and Management Research, Volume- 9, Issue- 2.
[20] Harrison, M. I.(2014), Diagnosing organizations.Methods Model and process.Bysagc publication.231-237.
[21] Mahmoudi, J., bodaghi, Gh. (2012) Process Reengineering by Using Simulation Approach (Case Study: NIORDC), Management Research in Iran, Volume 16, Number 4, pages 145-170.
[22] Davenport, T. H., Short, J. E., 1990. The new industrial engineering: Information technology and business process redesign. Sloan Management Review 31 (4), 11–27 .
[23] Nazari Salari, L., Khadivar, A,. Abdolvand, N. (2016) "A model for analyzing the barriers of using Business Intelligence (BI) in the tourism industry of Iran, a mixed method approach" Modern Research in Decision Making, Volume 1, Issue 1, Number 1, pages 79-102.
[24] Zehi, N., Mohammadkhanli, S.  (2011), A Study on Factors Affecting Tax Evasion (A Case Study of East Azerbaijan Province). J Tax Res; 18 (9) :25-60.
[25] SayadiSoumar, A., Rahnama Roodposhti, F., & Kakaei Tabar, Z. (2018), The causes of tax evasion in Iran with Concentration in gap View of Taxpayers and Tax Staff Based on the AHP Model the AHP of taxpayers and tax staff based on the model (Case study of Ilam province, Accounting Research, 8 (28), pages 27-52
[26] Nasr Isfahani, M., Nasr Isfahani,  M., & Dalvi Isfahan, M. R. (2013), The Study of Different Factors Effectiveness Rate on The Tax Evasion Based on PESTEL Model from the Taxpayers and Tax Experts Perspective.
[27] Jafariye, Z. S., Taherpour Kalantari, H.  (2015), Identifying the Preventive Factors of Tendency Toward Financial Corruption in Iranian National Tax Administration. JMDP. 2015; 28 (2) :19-47.
[28] Samadi, A., & Tabande, R.  (2013), Tax Evasion in Iran: its Causes, Effects and Estimation. J Tax Res. 2013; 21 (19) :77-106
[29] Amirkabiri, A., Barzegar, B., & Mousavi, S. M. (2017), Investigating and Prioritizing the Effective factors of electronic tax enrollment (case study: General tax office of Tehran); Journal of business management, Volume 9, Issue 35 Number 35; Page 141-158.
[30] Shakoori Moghadam, M. (2019), The inversion of the Iranian tax system: Signs and Consequences, simak Publishing, Tehran, 2019, First Edition.
[31] Hadian, E., & Tahvili, A. (2013), Tax Evasion and Its Determinants in the Iranian Economy, The Journal of Planning and Budgeting, Volume 18, Number 2, pages 39-58.
[32] Tutunchi Maleki, S., Mousavi Jahromi, Y., & Mehrara, M. (2020), Evaluation of the Most Important Factors Affecting the Income of Taxes in the Economy of Iran with the Approach of TVP DMA Models. J Tax Res. 2020; 27 (44) :71-100.
[33] Shoaa, N. (2011), Investigating the effect of tax evasion from the perspective of tax officials in the north of  Tehran, Master Thesis in Management, Firoozkooh Branch of Azad University, Faculty of Management.
[34] Sepehrdoust, H., Rajabi, F., & Barooti, M.  (2015), The Impact of good governance on incom performance of Tax system, ,  Journal of Applied Theories of Economics, volume 2, Issue 2, No. 2, pp. 103-126.