دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، فروردین 1400 
چارچوب تدوین مدل کسب و کار پلتفرم: یافته ای مبتنی بر فراترکیب

صفحه 95-115

نرجس زنگنه نژاد؛ علی معینی؛ نسترن حاجی حیدری؛ عادل آذر


مرور نظام مند ادبیات: مقایسه تطبیقی مطالعات انگیزه های خرید

صفحه 117-135

فرشته خلیلی پالندی؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خدادادحسینی؛ میثم شیرخدایی


طراحی مدل خط‌مشی توسعه کارآفرینی در ایران

صفحه 163-182

محمدمرتضی جوادی؛ محسن رضایی میرقائد؛ سید مهدی الوانی؛ مرتضی موسی خانی؛ پرهام عظیمی


عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک: رویکرد فراتحلیل

صفحه 184-214

باقر عسگرنژاد نوری؛ میلاد سلطانی؛ الله یار بیگی فیروزی


طراحی الگوی راهبردی حضور فراملی شرکت های دانش بنیان ایرانی در بازارهای خارجی

صفحه 216-237

رضا سلیمانی؛ رضا اسماعیل پور؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور