دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، بهمن 1397 
ارائه مدل مفهومی استراتژی رقابت همکارانه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

صفحه 102-128

امیر حسین قادری عابد؛ محسن نظری؛ محمود کمره ای؛ علی حیدری