دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، شهریور 1397 
تأثیر ناامنی شخصی بر رفتار خرید محصولات نوستالژیک

صفحه 179-203

تحفه قبادی؛ زهره دهدشتی؛ عباس صالح اردستانی


بررسی تأثیر موانع نوآوری بر الگوی نوآوری در شرکت‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

صفحه 205-225

سیامک نوری؛ محمد اسماعیل زاده؛ علیرضا علی احمدی؛ حمیدرضا نور علیزاده


طراحی مدل بازیابی پایدار محصولات فرسوده

صفحه 227-249

نازنین محبی؛ عباس راد؛ علی‌رضا موتمنی