دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، خرداد 1397 
تعیین سهم عوامل فردی، روان‌شناختی و سازمانی در پیش‌بینی شایستگی کارکنان شهرداری شهر کرج

صفحه 1-23

ایرج بابائی اربوسرا؛ عباس عباس پور؛ حسن اسدزاده؛ علی دلاوری؛ حسین عبداللهی


طراحی مدل مفهومی مطلوب برای افزایش سازگاری شغلی و هوش فرهنگی کارکنان

صفحه 219-239

علی رضا کاملی؛ حمیدرضا یزدانی؛ سهیل نجات؛ روح الله نیکخواه کیارمش