دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، آذر 1396 
طراحی نظام پایش و ارزشیابی برای خط‌مشی‌های وزارت علوم

صفحه 49-71

علیرضا حسین بیگی؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ حسن دانایی فرد؛ علی اصغر پورعزت


تحلیلی بر روند پژوهش‏های بازاریابی در ایران

صفحه 97-119

علی حیدری؛ علیرضا والی پور؛ بهناز بختیاری