دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، اسفند 1394 
تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم اکوسیستم کسب‌وکار

صفحه 139-160

اسداله کردنائیج؛ مجید جمالی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ سعید فلاح تفتی