دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، اسفند 1390 
طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری..

اسفندیار محمدی؛ عادل آذر؛ رحمت اله قلی پور؛ سید مهدی الوانی؛ اکبر کمیجانی


>> ارائه مدل تقاضای سفر با هدف شغل <<

صفحه 127-145

نعمت اله رضایی؛ ابلاقل کمروویچ سنگینف