دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1385 
سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 111-129

مجتبی رجب بیگی؛ مجید امینی؛ بامداد پرتوی؛ ناهید قنبرزاده علمداری