دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، تیر 1393 
مدل سازی پویای مسائل برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی: شرکت خدمات انفورماتیک

صفحه 55-84

نیما لطفی فروشانی؛ میثم رجبی نهوجی؛ علی رضائیان؛ حمیدرضا فرتوک زاده


اولویت‌بندی عوامل تولید ناب با رویکرد ساختاری تفسیری مورد مطالعه: زنجیره تأمین صنعت خودرو

صفحه 127-148

محمدرضا حمیدی زاده؛ حسن فارسیجانی؛ آناهیتا سالاری؛ بهروز دری نوکورانی