دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1391 
ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

صفحه 131-148

مهدی مرتضوی؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ فضل الله زارع پور نصیرآبادی