دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، دی 1391 
تحول در رفاه ملی: آیا حکمرانی خوب نقش مهمی ایفا می کند؟

صفحه 45-62

اسدالله کردنائیج؛ جبار باباشاهی؛ حسن دانائی فرد؛ عادل آذر