نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود در زمینه رفاه، ارتقاء رفاه ملی از منظر بهبود استاندارد کیفیت خدمات دولتی و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهبود مولفه های حکمرانی خوب منجر به ارتقاء رفاه ملی می شود. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی نظیر تولید ناخالص داخلی، آموزش، پژوهش، بهداشت و ... از یک طرف و از جنبه های کیفی نظیر خوشبختی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، ارتقاء حکمرانی خوب پیامدهای دو منظوره ای نظیر بهبود شاخص های کمی همچون تولید ملی و تقویت شاخص های کیفی نظیر کاهش هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی، حفظ منابع برای آیندگان و تداوم رشد را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transition in national wellbeing: Does good governance play a critical role?

نویسندگان [English]

  • Asadollah Kordnaiej 1
  • Jabbar Babashahi 2
  • Hassan Danaee Fard 1
  • Adel Azar 3

چکیده [English]

Attaining wellbeing and promoting standards of citizen's life is one of the pillars of national security of countries since a long time ago, and success of governments in achieving this goal is interpreted as one of their power elements, in a manner that guarantee of social member’s survival and achieving good and happy life is counted among major mission of governments. In present research, besides review of present literature about wellbeing, promoting national wellbeing is considered from perspective of improvement of public service qualities and good governance. Research methodology includes both descriptive and correlation analysis based on Structural Equation Modeling. Data was collected by means of documents and libraries studies. Research results indicated that improvement of good governance components result in national wellbeing promotion. Meanwhile, promoting good governance pave the way of wellbeing promotion in quantities direction such as gross domestic product, education, research, health and … and qualitative directions such as happiness. In other words, promoting good governance has dual objectives such as improvement of quantitative indexes like national product and growth of qualitative indexes such as decrease of social costs of economic growth, safeguarding resources for futur and stability of growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Good Governance"
  • "National Wellbeing"
  • " Subjective Wellbeing"
  • "Happiness"