دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، مهر 1391 
استخراج راهبرد ملی فناوری اطلاعات در حوزه دانشگاهی

صفحه 175-202

سید سپهر قاضی نوری؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ مهدیه فرازکیش