نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی دانشگاه آزاد سنندج

چکیده

مطاله حاضر به بررسی تاثیر پذیری مدیریت دانش از فرهنگ سازمانی و رابطه آن با پرورش کارکنان دانشی در سازمان های دولتی می پردازد. در این مطالعه برای بررسی مدیریت دانش از مدل عمومی دانش در سازمان و همچنین از مدل هالس استفاده شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدل دنیسون(٢٠٠٦) و مدیریت دانش (١٣٨٨) استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان های دولتی و ادارات کل استان آذربایجان غربی می باشد که چهار سازمان بازرگانی٬ دارایی٬ مسکن و شهرسازی و صنایع انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد، فرهنگ سازمانی بر ابعاد مدیریت دانش تاثیر می گذارد که بیشترین تاثیر را بر بعد بکارگیری دانش خواهد داشت. این مطالعه پیشنهاد می نماید برای پرورش کارکنان دانشی در سازمان، لازم است، ذخیره سازی دانش و توزیع آن در حد بالایی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the effect of organizational culture on knowledge management and its relationship with breeding knowledge Employee in governmental organization

نویسندگان [English]

  • Reza Shafei 1
  • Shabnam Lavei 2

چکیده [English]

Abstract The current study attempted to effect knowledge management quality of organizational culture and its relationship with breeding knowledge workers in governmental organization. In this model for investigate knowledge management, general knowledge in organizations and Hals models is used. Descriptive research method was to collect data from two questionnaires organizational culture model of Dennison (2006) and knowledge management (1388) was used. Statistical population studied in this research includes all employees of total governmental organization and departments West Azerbaijan province, which is four organizations: Commercial, Housing and Urban Development, Finance and Industry and Mines. This study shows, organizational culture on knowledge management aspects can affect the greatest impact on students will use later. This study offers to breed knowledge workers in governmental organization, it is necessary, storage and distribution of knowledge in the upper limit be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "knowledge management"
  • " Organizational culture"
  • " Denison model "
  • " Public organization."