نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

چکیده

امروزه سهم بخش خدمات در اقتصاد کشورها روندی روبه‌رشد دارد و سازمان‌ها نیز عنصر کلیدی این بخش از اقتصاد محسوب می‌شوند. مشتری‌مداری و سعی در افزایش و بهبود عملکرد نقش اساسی در موفقیت و اثربخشی سازمان‌ها بازی می‌کنند. تحقیق حاضر به مطالعه، سنجش و ارزیابی اثربخشی سازمانی با استفاده از رویکرد آماری مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) می‌پردازد. اثربخشی سازمان به‌عنوان متغیر وابسته اصلی، تابعی از دو مؤلفه رضایت مشتری و تحقق اهداف در نظر گرفته شده و داده‌های تحقیق به‌کمک پرسشنامه-های مجزایی برای مؤلفه‌های فوق، از جامعه مشتریان و مدیران بانک‌های دولتی شهرستان دزفول جمع‌آوری گردید. براساس رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری، 5 مؤلفه رضایت‌مندی و 4 مؤلفه تحقق اهداف در قالب متغیرهای مشاهده‌شده و خود این دو مقیاس و متغیر وابسته اثربخشی نیز در قالب متغیرهای پنهان تعریف شد و روابط بین آنها به‌کمک یک مدل تحلیل عاملی تأییدی (CFA) سه عاملی مرتبه دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از برازش و اعتبار قابل قبول هر دو مدل اندازه‌گیری رضایت‌مندی و تحقق اهداف و نیز مدل سه عاملی مرتبه دوم برای ارزیابی اثربخشی، براساس داده‌های گردآوری شده بود. برتری میزان و معنی‌داری اثرات غیرمستقیم و مستقیم متغیرهای مشاهده‌شده و مقیاس رضایت مشتری بر اثربخشی سازمانی، در مقایسه با متغیرهای مشاهده‌شده و مقیاس تحقق اهداف از دیگر نتایج تحقیق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Structural Equation Modeling in Evaluation of Organizational Effectiveness

نویسنده [English]

  • - - 1

چکیده [English]

The contribution of the service sector in the global economy is rising nowadays and organizations are the key elements of this economical sector. The customer-orientation and attempting to enhance the performance are playing a fundamental role in the organizations success and effectiveness. The present study assesses the organizational effectiveness, using the structural equation modeling (SEM) statistical approach. As the main dependent variable, the organizational effectiveness has considered as a function of customer satisfaction and objectives attainment scales. Data was gathered from two customers population and managers population of the governmental banks of Dezfoul township, using two separate questionnaires. Based on the SEM approach, the 5 and 4 sub-scales of the customer satisfaction and objectives attainment scales were considered as observed variables. The same scales and the main dependent variable, effectiveness, were also defined as unobserved or latent variables and their interrelationship was then analysed constructing a second-order confirmatory factor analysis (CFA) model. Results confirmed the fitness and validity of all two measurment models for customer satisfaction and objectives attainment scales and also the second-order CFA for assessment of effectiveness, based on the gathered data. The precedence of the magnitude and significance of direct and indirect effects of the customer satisfaction and its sub-scales compared to the objectives attainment and its sub-scales on the organizational effectiveness is another part of results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Objectives attainment"
  • "Customer satisfaction"
  • "effectiveness"
  • "Structural equation modeling (SEM)"