دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-169 

مقاله مروری

علم‌سنجی مفهوم هم تکاملی در علوم سازمانی

صفحه 145-169

فرزانه بیات ترک؛ علی مبینی دهکردی؛ کمال سخدری؛ ابوالقاسم عربیون