دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-216 
ارائه الگویی برای زنجیره تامین چابک با رویکرد فراترکیب

صفحه 26-49

سماء بانی فاضل؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ معصومه حسین زاده شهری