دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، فروردین 1398 
نظام تامین و تعدیل منابع انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری

صفحه 25-47

سجاد صالحی کردآبادی؛ کرم اله دانشفرد؛ ناصر میرسپاسی؛ مهرداد گودرزوند چگینی


معرفی مدلی برای ارزشیابی فرصت های کارآفرینی با رویکرد فازی

صفحه 75-97

سیده الهه عادل رستخیز؛ علی مبینی دهکردی؛ جهانگیر یداللهی فارسی


طراحی مدل بهینه‌سازی چندهدفه سبد تولید برق پاک ایران

صفحه 171-191

اشکان نیوشا؛ عادل آذر؛ هاشم معزز؛ کیومرث حیدری