دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، آذر 1397 
شناسایی عوامل مؤثر بر طفره‌روی اجتماعی در میان کارشناسان بخش خصوصی با استفاده از نقشه‌های شناخت علی

صفحه 75-103

سید سهیل فاضلی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مجید صفاری نیا؛ امیر مزیکی؛ امید ارجمند قهستانی